Valberedning inför FM Mattsson Mora Groups årsstämma 2020

Enligt beslut från tidigare årsstämma i FM Mattsson Mora Group AB ska valberedningen utgöras av en representant för var och en av de tre röstmässigt största aktieägarna. Vid bedömningen av vilka som ska anses vara de största aktieägarna i bolaget ska vid beräkningen av ägarandel hänsyn tas till ägande utifrån grupper av aktieägare som samverkar. Om någon av dem inte utövar rätten att utse en ledamot går rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägaren. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den största aktieägaren, såvida inte annat har avtalats mellan ledamöterna.

Sammansättningen av valberedningen inför årsstämman 2020 ska baseras på uppgifterna i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per utgången av tredje kvartalet 2019. Namnen på valberedningens ledamöter ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts, dock senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandattid löper intill dess att en ny valberedning utsetts.

Valberedning:

Hans Karlsson, valberedningens ordförande, representerar 27,66 procent av rösterna
Mats Rylander, representerar 22,94 procent av rösterna
Åsa Mattsson, representerar 1,87 procent av rösterna

Årsstämman i FM Mattsson Mora Group kommer att hållas den 14 maj 2020 i Mora.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedning kan vända sig till valberedningen på e-post valberedning@fmm-mora.se eller via bolagets postadress enligt nedan. För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 28 februari 2020.

FM Mattsson Mora Group AB
Box 480
SE-792 27 MORA

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johnny Alvarsson, styrelseordförande, telefon +46 70 589 17 95