Delårsrapport januari-september 2023

Tredje kvartalet 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 449,2 Mkr (422,7), en ökning med 6,3 procent jämfört med tredje kvartalet 2022. Den organiska tillväxten uppgick till -0,4 procent.
  • EBITA uppgick till 53,3 Mkr (49,6) motsvarande en EBITA-marginal om 11,9 procent (11,7). Perioden belastades med kostnader av engångskaraktär om 0,3 Mkr avseende ett effektiviseringsprogram i Sverige. Koncernen har erhållit elstöd om 7,6 Mkr. Föregående år påverkades av kostnadsreducering avseende en återbetalning från Fora med 1,1 Mkr.
  • Resultat per aktie uppgick till 0,85 kr (0,69).
  • Kassaflöde efter investeringsverksamheten uppgick till 56,0 Mkr (41,9).

Januari-september 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 489,0 Mkr (1 465,7), en ökning med 1,6 procent jämfört med 2022. Den organiska tillväxten uppgick till -3,3 procent.
  • EBITA uppgick till 196,3 Mkr (234,6) motsvarande en EBITA-marginal om 13,2 procent (16,0).
  • Perioden belastades med kostnader av engångskaraktär om 3,2 Mkr avseende ett effektiviseringsprogram i Sverige. Koncernen har erhållit elstöd om 7,6 Mkr. Föregående år påverkades av kostnadsreducering avseende en återbetalning från Fora med 7,7 Mkr.
  • Resultatet per aktie uppgick till 3,03 kr (3,70).
  • Kassaflöde efter investeringsverksamheten uppgick till 92,4 Mkr (21,8).

VD KOMMENTERAR

Viktiga lanseringar och utmanande konjunktur

Försäljningen i det tredje kvartalet utvecklades stabilt och uppgick till 449 miljoner kronor, vilket är drygt 6 procent högre än motsvarande kvartal 2022. Även EBITA-marginalen är stabil för kvartalet och uppgick till 11,9 procent jämfört med 11,7 procent motsvarande kvartal 2022. Kvartalet har präglats av ett fortsatt utmanande konjunkturläge i alla våra marknader och detta påverkar både omsättning och marginal. Under kvartalet kan vi också se att kassaflödet var starkt, mycket tack vare vårt arbete med att sänka lagernivåer.

Försäljningen har fortsatt att påverkas av de omvärldsfaktorer som vi mött under hela året. Inflation, räntor och allmän osäkerhet påverkar efterfrågan negativt inom framför allt nybyggnation och den mer konsumentrelaterade renoveringsmarknaden. Vi tycker oss se att den professionella renoveringsmarknaden för badrum och kök uppvisar en något högre aktivitet. Vi kan också konstatera att vår försäljning utanför Norden påverkas mer på grund av den relativt höga exponeringen mot den mer privata renoveringsmarknaden, samtidigt som den svenska valutan innebär en fördel för oss i den svenska marknaden jämfört konkurrenter med tillverkning i andra länder. På lång sikt ser vi ett fortsatt stort underliggande behov av både nya och renoverade fastigheter med behov av attraktiva och energisparande produkter, där vi är väl positionerade. I det kortare perspektivet är vi dock helt inställda på ett fortsatt utmanande konjunktur- och marknadsläge.

Lönsamheten har under kvartalet påverkats av framför allt en lägre produktionstakt i fabriken i Mora, samt högre säljkostnader som en följd av medvetna investeringar för att utveckla våra marknadspositioner. Det ska även noteras att lönsamheten i kvartalet påverkades positivt av att moderbolaget har erhållit ett stöd om 7,6 miljoner kronor för höga elkostnader. Sammantaget understryker vi vikten av att vi har ett fortsatt tydligt fokus på kostnadseffektivitet i alla led i organisationen. Vi fortsätter även att effektivisera våra lager, som i delar av organisationen är på för höga nivåer i relation till aktuell försäljning.

I alla våra varumärken och lokala säljorganisationer fortsätter vi arbeta mycket nära våra kunder för att vara en prioriterad partner. Vi upplever att kunderna har ett stort förtroende och intresse för den kvalitet, service och produktfördelar vi erbjuder och som ska präglas av attraktiv hållbar design. Under kvartalet har vi lanserat vår mest hållbara serie någonsin, FM Mattsson 9000XE, som har mött mycket positiv feedback inledningsvis och som framför allt svarar upp mot våra proffskunders högt ställda krav i Sverige och Norge. Under oktober följer vi upp med ytterligare en produktlansering, Damixa Core, som också andas många hållbara fördelar för kunderna. Med dessa lanseringar flyttar vi fram våra marknadspositioner ytterligare på den nordiska proffsmarknaden. Avslutningsvis vill vi också lyfta fram två fina priser som vi mottagit. Vår norska organisation utsågs till Årets Leverantör av vår kund VVS-Eksperten och Aqualla tilldelades den mycket hedrande utmärkelsen ”Best Shower Brand 2023” av den brittiska branschaktören BKU. Viktiga och roliga utmärkelser som stärker oss i vår strävan av att vara kundernas första val!