Integritetspolicy

FM Mattsson Group

Om du har frågor angående vår integritetspolicy, vänligen kontakta oss.

FM Mattsson AB
Östnorsvägen 95
Box 480
SE-792 27 Mora
Tel +46 250 59 60 00

info@fmmattssongroup.com

Behandling av dina personuppgifter 

FM Mattsson AB, org.nr 556051-0207, Östnorsvägen 95, 792 27 Mora, (”FM Mattsson Group”, ”Bolaget” eller ”vi”) har som policy att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att personuppgifter rörande besökare av vår hemsida samt våra kunder, leverantörer och/eller deras kontaktpersoner behandlas av oss på ett lagligt, korrekt och öppet sätt.

När du använder våra olika tjänster samlar vi in dina personuppgifter. Bolaget är därmed personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med den här integritetspolicyn. Integritetspolicyn förklarar och klargör dina rättigheter i förhållande till Bolaget vad gäller behandlingen av dina personuppgifter och hur du kan utöva dina rättigheter.

Vi är måna om att skydda dina personuppgifter och angelägna om att dina personuppgifter alltid behandlas säkert. Vi följer alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda privatpersoners integritet, vilket bland annat avser lagstiftning och reglering som implementerar eller kompletterar EU:s dataskyddsdirektiv 95/46/EG, EU:s direktiv om integritet och elektronisk kommunikation 2002/58/EG samt EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR) och eventuella ändringar av, tillägg till eller regleringar som ersätter sådana lagar, förordningar, föreskrifter och regler.

FM Mattsson Group vill försäkra dig om att vi vidtar lämpliga och rimliga, fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i förhållande till mängd och typen av personuppgifter i syfte att skydda dina rättigheter och friheter avseende dataskydd. Endast behörig personal inom FM Mattsson Group och behöriga, externt anlitade, leverantörer som arbetar på uppdrag av FM Mattsson Group har tillgång till dina personuppgifter.

Det är viktigt att du läser och förstår denna integritetspolicy innan du använder FM Mattsson Groups tjänster. Om du inte godkänner integritetspolicyn bör du inte använda våra tjänster.

Vilka personuppgifter samlar vi in och varifrån?

Om du besöker vår hemsida eller genomför köp av våra produkter eller tjänster kan du komma att lämna information till oss som anses utgöra personuppgifter enligt tillämplig personuppgiftslagstiftning.

De typer av personuppgifter som vi samlar in kan, beroende av sammanhanget, omfatta:

  • Namn och kontaktinformation inklusive adress, mobilnummer och e-postadress
  • Personnummer och betalinformation
  • Titel, uppdrag och/eller annan arbetsrelaterad information
  • Användargenererad information som du aktivt väljer att dela med dig av via våra webbplatser

Insamling av dina personuppgifter kan ske från följande källor:

  • Direkt från dig som registrerad, till exempel när du ansöker om en anställning inom FM Mattsson Group, kontaktar vår kundservice eller när du i övrigt tar kontakt med oss genom våra webbplatser
  • Från bolaget som du representerar, till exempel när ditt företag gör beställningar eller genomför köp av våra produkter eller tjänster och du står angiven som företagets kontaktperson
  • Från tredje parter i form av myndigheter, organisationer eller bolag som utför kreditundersökningar

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Om du har beställt en vara eller tjänst har du ingått ett avtal med FM Mattsson Group och då behandlar vi dina personuppgifter i syfte att administrera ditt köp eller din beställning samt att kunna leverera den tjänst eller produkt du har beställt.

Utöver att behandla dina personuppgifter för att fullgöra köpet av varor och tjänster kan vi komma att använda dina personuppgifter för andra ändamål och med stöd av andra rättsliga grunder, vilka anges nedan.

Den lagliga grunden för vår behandling

Fullgörande av avtal

I de fall du köper en vara eller tjänst från oss sparar vi dina uppgifter för att kunna fullgöra vårt avtal med dig. Detsamma gäller om du är angiven som kontaktperson för någon av våra leverantörer eller kunder där dina uppgifter kan behövas för att genomförandet av vårt avtal med kunden eller leverantören.

Berättigat intresse

För det fall du i något sammanhang varit i kontakt med oss rörande våra produkter eller tjänster utan att något avtal träffats, eller om du har registrerat dig som medlem för våra digitala tjänster sparar vi dina uppgifter för att tillgodose vårt berättigade intresse av att i framtiden kunna återkomma till dig med erbjudanden och information om våra produkter eller tjänster, om uppdateringar, tillgängliga utbildningar med mera.

Uppfyllandet av rättslig förpliktelse

Utöver ovan angivna lagliga grunder kan dina personuppgifter också behandlas av oss för att vi i förekommande fall ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser, till exempel avseende bokföring eller arbetsrättslig lagstiftning.

Lagring av personuppgifter

Bolaget vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert. Vi strävar efter att minimera de uppgifter vi sparar och dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag och för att uppnå de syften som anges ovan. Dina personuppgifter behandlas av oss under följande tidsperioder:

Medlem

Om du har registrerat dig för någon av Bolagets digitala tjänster sparas dina personuppgifter till dess att du avregistrerar dig.

Kund/leverantör/kontaktperson

Personuppgifter som lämnas i samband med beställning av varor och tjänster (namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-post och betal- och leveransinformation) sparas så länge som krävs för att Bolaget ska kunna fullgöra avtalet med dig (inklusive att uppfylla leverans- eller garantiåtaganden) samt för en period om 36 månader därefter. Motsvarande gäller om vi sparar dina uppgifter som för att du är angiven som kontaktperson för någon av våra kunder eller leverantörer.

Rättslig skyldighet

Uppgifter som sparas för att vi ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse sparas i enlighet med vad som föreskrivs i lag.

Vem behandlar – överföring av personuppgifter

Vi använder ett antal olika IT-tjänster och IT-system i vår verksamhet.

Internt hanterar vi personuppgifter i våra affärssystem. Vissa av dessa system lagrar information i hårdvara som är installerad lokalt hos oss och då är det endast vår personal som har tillgång till uppgifterna. Vissa uppgifter är lagrade hos våra leverantörer eller i molnlösningar och innebär att vi överför personuppgifter till leverantören, i vilket fall leverantören är vårt personuppgiftsbiträde som behandlar uppgifterna på vårt uppdrag och uteslutande enligt våra instruktioner.

Information om våra kunder och leverantörer är en viktig del av Bolagets verksamhet och vi säljer inte informationen till någon annan. Information kan komma att överföras till våra samarbetspartners. Vi iakttar alltid största försiktighet vid överföring av dina personuppgifter och dina personuppgifter vidarebefordras aldrig utan att vi har stöd i den här integritetspolicyn och att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas.

Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut till berörda myndigheter för att Bolaget ska kunna uppfylla sina rättsliga skyldigheter.

Utlämning av personuppgifter till tredje land

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter i första hand ska hanteras inom EU/EES. I vissa fall till exempel då vi delar uppgifterna med ett personuppgiftsbiträde kan dock förekomma att uppgifter lagras i ett land utanför EU/EES. I dessa fall garanteras skyddsnivån antingen genom beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av så kallade lämpliga skyddsåtgärder, till exempel godkänd uppförandekod i mottagarlandet, EU:s modellklausuler eller Privacy Shield.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss enligt kontaktuppgifterna nedan. Du har även rätt att begära att personuppgifter om dig rättas om de skulle vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande genom att kontakta Bolaget. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i anslutning till vår assistans.

I enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning har du även rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas. Du har också rätt att i vissa fall invända mot behandling av dina personuppgifter samt begära att få dina personuppgifter överförda i elektroniskt format.

Du kan ge in klagomål till Datainspektionen om du anser att FM Mattsson Groups behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt.

Cookies

På Bolagets webbplatser använder vi cookies för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner och tjänster samt för att kunna se användarnas beteende på webbplatsen. En cookie är en liten textfil som sparas på besökarens dator vid uppkoppling. Detta gör vi i syfte att kunna förbättra webbplatsen samt att kunna ge dig som kund bättre service och mer relevant innehåll. De flesta webbläsare accepterar cookies per automatik. Om du vill stänga av cookies kan detta göras i din webbläsares säkerhetsinställningar. Om du stänger av cookies kan dock vissa funktioner sluta fungera.

Ändringar i integritetspolicyn

Observera att villkoren i integritetspolicyn kan komma att ändras. Den nya versionen kommer i sådana fall att publiceras på Bolagets webbplatser. Du bör därför läsa igenom dessa villkor med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med ändringarna. Vid ändringar av väsentlig betydelse kommer vi dock via e-post, om du har meddelat oss din e-postadress, att uppmärksamma dig på att ändringar har skett.