Kommuniké från årsstämma i FM Mattsson AB den 16 maj 2024

Årsstämma i FM Mattsson AB ägde rum den 16 maj 2024 i Mora.

Årsstämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkningarna för bolaget samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2023.

Årsstämman beslutade vidare om en utdelning om 2,50 kr per aktie för räkenskapsåret 2023. Utdelningen skall ske vid två tillfällen under 2024 med avstämningsdagarna den 20 maj 2024 (1,25 kr) samt den 20 november 2024 (1,25 kr). Utdelningen beräknas komma att skickas ut från Euroclear Sweden AB den 23 maj 2024 samt den 25 november 2024.

Styrelsens ledamöter och vd beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Val av styrelse och revisor samt beslut om arvode
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till stämmovalda ledamöter ska utgå med 480 tkr till styrelsens ordförande och med vardera 235 tkr till övriga stämmovalda ledamöter. Därutöver beslutades att arvode till revisionsutskottets ledamöter ska utgå med 50 tkr till ordförande och med vardera 30 tkr till övriga ledamöter av utskottet. Beslutades även att ersättning till ledamöter av ersättningsutskottet ska utgå med 5 tkr per sammanträde. Beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att bolagets styrelse ska bestå av fem stämmovalda ledamöter. Stämman beslutade att välja om Johnny Alvarsson, Lars Erik Blom, Marie Bark, Håkan Broman och Lars Kvarnsund. Johnny Alvarsson omvaldes till styrelsens ordförande.

Beslutades även att omvälja revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor. KPMG AB har meddelat att auktoriserade revisorn Hök Olov Forsberg kommer att vara huvudansvarig revisor.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av nya B-aktier eller konvertibler utbytbara till nya B-aktier, i enlighet med kallelsen.