Bokslutskommuniké januari-december 2023

Fjärde kvartalet 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 449,6 Mkr (459,9), en minskning med 2,2 procent jämfört med fjärde kvartalet 2023. Den organiska tillväxten uppgick till -4,4 procent.
  • EBITA uppgick till 23,1 Mkr (46,6) motsvarande en EBITA-marginal om 5,1 procent (10,1). Föregående år belastades med poster av engångskaraktär om 6,8 Mkr avseende flytt till nya lokaler för Hot Bath B.V. i Nederländerna.
  • Resultat per aktie uppgick till 0,45 kr (0,87).
  • Kassaflöde efter investeringsverksamheten uppgick till 124,2 Mkr (-1,4).

Januari – december 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 938,6 Mkr (1 925,6), en ökning med 0,7 procent jämfört med 2023. Den organiska tillväxten uppgick till -3,5 procent.
  • EBITA uppgick till 219,4 Mkr (281,2) motsvarande en EBITA-marginal om 11,3 procent (14,6).
  • Perioden belastades med kostnader av engångskaraktär om 3,2 Mkr avseende ett effektiviseringsprogram i Sverige. Koncernen har erhållit elstöd om 7,6 Mkr. Föregående år påverkades av kostnader (-) och kostnadsreduceringar (+) av engångskaraktär som uppgick till +0,9 Mkr. Kostnadsreduceringarna avsåg återbetalning av konsolideringsmedel från Fora. Kostnaderna avsåg flytt till nya lokaler i Nederländerna.
  • Resultatet per aktie uppgick till 3,48 kr (4,57).
  • Kassaflöde efter investeringsverksamheten uppgick till 216,5 Mkr (20,3).
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 2,50 kr (2,50).


VD KOMMENTERAR

Tuff avslutning på ett utmanande år

Vi avslutar 2023 med en försäljning som i det fjärde kvartalet uppgick till totalt 449 miljoner kronor, som är 2,2 procent lägre än motsvarande kvartal 2022. Den lägre försäljningen i kombination med ett flertal faktorer som påverkat bruttomarginalen negativt innebär att EBITA-marginalen uppgick till 5,1 procent jämfört med 10,1 procent motsvarande kvartal 2022. Kvartalet har präglats av en generellt svagare marknad.

Alla våra kundsegment har under det fjärde kvartalet fortsatt att utmanas med en svag efterfrågan. Vi kan konstatera att den mycket låga aktivitetsnivån inom framför allt nybyggnation och den mer konsumentinriktade renoveringsmarknaden fortsätter. Vi ser också att vår försäljning i slutet av året påverkades av att flera kunder anpassade sina lagernivåer och att det var färre arbetsdagar jämfört med 2022. Vår bedömning är att kommande kvartal kommer att fortsätta uppvisa en svag efterfrågan utifrån det allmänna konjunkturläget inom både nybyggnation och renoveringar i samtliga marknader.

Den svaga lönsamheten i kvartalet är en följd av en mycket lägre bruttomarginal på grund av den lägre försäljningen och timing av vissa kostnader, bland annat anpassning av bemanning i produktion samt lagervärdejusteringar. I fabriken i Mora har vi en relativt högre andel fasta kostnader som får genomslag på bruttomarginalen vid en lägre försäljning och produktionsbeläggning. Under 2024 fortsätter vi därför att arbeta aktivt med vår kostnadseffektivitet i alla delar av organisationen. En viktig del i det arbetet är att fortsätta anpassa våra lagernivåer, där vi under avslutningen av 2023 kan se att vi gör förbättringar. Utifrån vår nuvarande bedömning av konjunkturläget fortsätter vi därför prioritera initiativ för att vara kostnadseffektiva, men även att lyfta fram våra styrkor och möjligheter som leverantör till befintliga och nya kunder.

Alla våra varumärken är väl investerade med nya produkter som är anpassade för olika kundsegment och där attraktiv hållbar design är ett tydligt tema. Våra lokala organisationer fungerar också väldigt väl för att erbjuda en snabb och pålitlig service. I en utmanande byggkonjunktur ser vi också fördelar med vår höga närvaro inom renoveringsprojekt och relativt sett lägre beroende av nybyggnation. Under 2023 har vi också sett fördelar med den svenska valutakursen och korta transportavstånd med lokal tillverkning för våra kunder i framför allt Sverige, vilket vi bedömer kommer fortsätta även under detta år.

I ett utmanade konjunkturläge ser vi oss därför väl positionerade och med en stark tro på de investeringar vi gjort i alla våra varumärken och produkter. Kommande månader ser vi också mycket fram mot att visa upp oss på köks- och badrumsmässan KBB i Birmingham, den globala designmässan Salone de Mobile i Milano respektive den nordiska byggbranschens stora mässa Nordbygg i Stockholm. Spännande och viktiga tillfällen att visa upp alla våra möjligheter att vara en stark partner till både nya och befintliga kunder.