Delårsrapport januari-mars 2024

Första kvartalet 2024

  • Nettoomsättningen uppgick till 493,4 Mkr (533,2), en minskning med 7,5 procent jämfört med första kvartalet 2023. Den organiska tillväxten uppgick till -8,0 procent.
  • EBITA uppgick till 53,3 Mkr (78,5) motsvarande en EBITA-marginal om 10,8 procent (14,7). Föregående år påverkades av engångskostnader om 1,6 Mkr avseende ett effektiviseringsprogram i Sverige.
  • Resultat per aktie uppgick till 0,67 kr (1,25).
  • Kassaflöde efter investeringsverksamheten uppgick till 38,3 Mkr (39,8).

Väsentliga händelser under och efter kvartalet
Inga väsentliga händelser har skett under eller efter periodens utgång.

VD KOMMENTERAR

En blandad start på året

Försäljningen i det första kvartalet uppgick till totalt 493 miljoner kronor, 7,5 procent lägre än första kvartalet 2023, som var ett starkt kvartal med vår näst högsta omsättning någonsin. EBITA-marginalen påverkades av den lägre försäljningen och uppgick till 10,8 procent jämfört med 14,7 procent motsvarande kvartal 2023. Kassaflödet har varit fortsatt starkt.

Det är fortsatt ett utmanande marknadsläge för alla våra affärer i koncernen. När vi tittar närmare på försäljningen ser vi en blandad utveckling under kvartalet. Försäljningen internationellt har haft ett relativt bättre kvartal, medan den nordiska hemmamarknaden har haft det tuffare. Det är svårt att dra stora slutsatser av ett kvartal, däremot ser vi fördelar med våra sex varumärken som ger oss en bättre närvaro i olika geografier och kundsegment, samt en bättre balans för oss som koncern med fler affärer att stå på. I den internationella marknaden är vi också i de flesta länderna fortsatt en liten aktör, som ger ett större utrymme att växa. Bland våra kunder ser vi fortsatt att det är framför allt nybyggnation och de mer konsumentinriktade affärerna som visar lägst aktivitet. Förhoppningsvis kan vi se en ökad optimism i takt med lägre inflation och förväntade räntesänkningar. För kommande kvartal kvarstår dock vår bedömning om ett fortsatt utmanande konjunkturläge.

Lönsamheten i kvartalet försvagades framför allt som en följd av den lägre försäljningen. Bruttomarginalen var i linje med förra året tack vare ändringar i produktmix och kostnadseffektivt inköp för vissa varumärken som kompenserade för de lägre produktionsvolymer i fabriken i Mora. Vi arbetar kontinuerligt med att anpassa kostnaderna utifrån aktuella produktionsvolymer och fokuserar initiativ som på både kort och lång sikt kan förbättra kostnadseffektiviteten. Vi har även något högre omkostnader som en följd av, bland annat, medvetna satsningar för att flytta fram våra positioner, bland annat i Storbritannien. Framöver fortsätter vi arbeta med en hög kostnadsmedvetenhet i alla delar av koncernen för att på bästa sätt anpassa oss till hur efterfrågan utvecklas.

På längre sikt ser vi ett tydligt underliggande behov i alla våra länder att både bygga nya och att renovera badrum och kök. Vi är väl positionerade för att ta del av den efterfrågan. Försäljningen av nya produkter som andas hållbar attraktiv design står högst på agendan och vi fortsätter att utveckla våra produkter vidare med den inriktningen. Under kvartalet lanserade Aqualla ramar och cisterner för att bygga in toaletter och med så kallade spolplattar som matchar våra kranar. Det är en helt ny produktkategori för oss och som sker enligt strategin för Aqualla att erbjuda ett bredare program för badrum i Storbritannien och Irland. Parallellt med försäljningsarbetet fortsätter vi i hela koncernen att identifiera och genomföra kostnadseffektiviseringar för att balansera det aktuella konjunkturläget. Sammanfattningsvis har året inletts med blandade resultat och signaler i marknaden, som vi möter med ökad tydlighet i vårt marknadsarbete och interna effektiviseringar.