Delårsrapport januari-juni 2023

Andra kvartalet 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 506,6 Mkr (546,4), en minskning med 7,3 procent jämfört med andra kvartalet 2022. Den organiska tillväxten uppgick till -11,6 procent.
  • EBITA uppgick till 64,5 Mkr (90,8) motsvarande en EBITA-marginal om 12,7 procent (16,6). Perioden belastades med kostnader av engångskaraktär om 1,3 Mkr avseende ett effektiviseringsprogram i Sverige. Föregående år påverkades av kostnadsreducering avseende en återbetalning från Fora med 6,6 Mkr.
  • Resultat per aktie uppgick till 0,93 kr (1,45).
  • Kassaflöde efter investeringsverksamheten uppgick till -3,4 Mkr (9,0).

Januari-juni 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 039,8 Mkr (1 043,0), en minskning med 0,3 procent jämfört med 2022. Den organiska tillväxten uppgick till -4,4 procent.
  • Perioden belastades med kostnader av engångskaraktär om 2,9 Mkr avseende ett effektiviseringsprogram i Sverige. Föregående år påverkades av kostnadsreducering avseende en återbetalning från Fora med 6,6 Mkr.
  • Resultatet per aktie uppgick till 2,18 kr (3,01).
  • Kassaflöde efter investeringsverksamheten uppgick till 36,4 Mkr (-20,1).

Väsentliga händelser under och efter kvartalet

  • Mellan februari och april har FM Mattsson Group genomfört ett effektiviseringsprogram som reducerar bemanningen i Sverige med cirka 20 tjänstemän. Inom programmet har vi valt att stärka organisationen inom de strategiskt viktiga områdena digitalisering och hållbarhet. Bedömningen är att programmet ska leda till årliga kostnadsbesparingar om cirka 10-12 miljoner kronor med början under andra kvartalet.

VD KOMMENTERAR
Stabilt resultat trots en svagare efterfrågan

Försäljningen i det andra kvartalet uppgick till 507 miljoner kronor, vilket är drygt 7 procent lägre än motsvarande kvartal 2022. EBITA-marginalen för kvartalet uppgick till 12,7 procent jämfört med 16,6 procent motsvarande kvartal 2022. Andra kvartalet 2022 uppvisade mycket hög försäljning och lönsamhet, vilket gör att jämförelsetalen är utmanande och speciellt med tanke på aktuellt marknadsläge. Därför är det glädjande att verksamheten visar ett stabilt resultat, trots den svagare efterfrågan under detta kvartal.

Det fortsätter att vara ett utmanande marknadsläge som en följd av de väl kända omvärldsfaktorerna inflation och räntor. I samtliga våra länder och kundsegment ser vi tecken på lägre efterfrågan och framför allt inom nybyggnation och privata renoveringar av badrum och kök. Vi ser en något högre aktivitetsnivå inom kommersiella renoveringsprojekt, vilket utgör en stor del av framför allt vår nordiska affär. Onekligen är marknadsläget osäkert för alla aktörer i branschen och vår bedömning är att detta kommer fortsätta hela 2023. Prognoserna för nybyggnationsprojekt är det som visar tydligast nedgång. Vår höga närvaro inom renoveringsmarknaden ser vi därför som en tydlig styrka för att balansera en lägre nivå inom nybyggnation. På sikt ser vi också i alla våra marknader ett generellt stort behov av att både bygga nya bostäder och renovera befintliga badrum och kök.

Under kvartalet har bruttomarginalen varit stabil, medan EBITA-marginalen försvagats som en följd av den lägre efterfrågan och högre säljkostnader. Dessa beror delvis på en svagare svensk krona och vi har även valt att investera i säljresurser och marknadsföring som ska utveckla våra marknadspositioner på lång sikt. Valutautvecklingen innebär att vår svenska tillverkning blir än mer konkurrenskraftig gentemot våra konkurrenter som importerar produkter från andra länder. Utifrån marknadsläget fortsätter vi dock att ha ett tydligt fokus på att vara kostnadseffektiva i alla delar av verksamheten. Det genomförda effektiviseringsprogrammet för verksamheten i Mora, som kommunicerades tidigare i år, gör oss också bättre rustade att hantera ett fortsatt utmanande marknadsläge. Vi fortsätter även att anpassa våra varulager, som är fortsatt höga på grund av lageruppbyggnad inför semesterperioden i fabriken i Mora, uppbyggnad av lanseringslager och den lägre efterfrågan samt valutakurser och inflation. Flera förbättringsinitiativ har genomförts och flera pågår för att anpassa lagernivåerna och dessa kommer göra att lagernivåerna justeras ned under kommande kvartal.

Utmanande tider till trots ser vi en styrka i vår strategi med en decentraliserad kundnära organisation och att fortsätta utveckla attraktiva hållbara produkter och tjänster med en hög kundservice. I maj deltog våra nordiska varumärken på VVS-mässan i Odense, Damixas hemstad, med stor framgång. Bland annat presenterades de nya produktserierna Damixa Core och FM Mattsson 9000XE som börjar levereras till våra kunder under tredje kvartalet. Båda produktserierna möter tydligt kundernas efterfrågan på moderna och hållbara materialval, låg energi- och vattenförbrukning, samt attraktiv design. Med dessa två nya produktserier som tillskott i vår redan starka produktportfölj ser vi med spänning fram mot att tillsammans med våra kunder fortsatta utveckla vår roll som en långsiktig hållbar partner för dem.