Delårsrapport januari-juni 2022

Andra kvartalet 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 546,4 Mkr (491,7), en ökning med 11,2 procent jämfört med andra kvartalet 2021. Den organiska tillväxten uppgick till 8,8 procent.
  • EBITA uppgick till 90,8 Mkr (105,1) motsvarande en EBITA-marginal om 16,6 procent (21,4). Perioden påverkades av en kostnadsreducering om 6,6 Mkr (0) avseende en återbetalning av konsolideringsmedel från Fora.
  • Resultat per aktie uppgick till 1,45 kr (1,83).
  • Kassaflöde efter investeringar uppgick till 9,0 Mkr (57,3).

Januari-juni 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 043,0 Mkr (919,7), en ökning med 13,4 procent jämfört med samma period 2021. Den organiska tillväxten uppgick till 7,7 procent.
  • EBITA uppgick till 185,0 Mkr (185,9) motsvarande en EBITA-marginal om 17,7 procent (20,2). Perioden påverkades av en kostnadsreducering om 6,6 Mkr avseende en återbetalning av konsolideringsmedel från Fora. Föregående år belastades perioden med kostnader av engångskaraktär om 4,1 Mkr avseende förvärvet av Aqualla Brassware Ltd.
  • Resultat per aktie uppgick till 3,01 kr (3,15).
  • Kassaflöde efter investeringar uppgick till -20,1 Mkr (19,5).

Väsentliga händelser under och efter kvartalet

  • Bolaget har genomfört en aktiesplit 3:1 under kvartalet.
  • Styrelsen har satt ett mål på organisk tillväxt om fem procent per år över en konjunkturcykel. Detta ersätter det tidigare målet om tre procent. Det nya målet speglar styrelsens syn på den långsiktiga potential för tillväxt som koncernen har, med avstamp i den etablering som skett i den internationella marknaden under de senaste åren.

VD KOMMENTERAR

Ett stabilt kvartal i en orolig omvärld

Vi sammanfattar det andra kvartalet med en försäljning som uppgick till 546 Mkr, vilket är en ökning om drygt 11 procent jämfört motsvarande kvartal 2021. EBITA-marginalen uppgick till 16,6 procent, vilket är över vårt finansiella mål om 15 procent. Jämfört med det andra kvartalet 2021 försvagades marginalen.

Försäljningsmässigt utvecklades vår nordiska hemmamarknad väl, samtidigt som vi fortsatte trenden med stark tillväxt i vår internationella affär. Under kvartalet har vi haft leveransproblem inom vissa produktkategorier, som en följd av störningar hos underleverantörer. Vi kan också konstatera att efterfrågan från våra mer konsumentinriktade affärer saktar in, som en naturlig följd av en hög investeringstakt under pandemin och på grund av den allmänna osäkerheten kring inflation och räntor. Den allmänna osäkerheten infinner sig även inom de mer professionella kundprojekten, även om vi kortsiktigt upplever en generellt hög aktivitetsnivå hos dessa kunder.

I denna oroliga omvärld är vi nöjda att uppvisa en lönsamhet som överträffar vårt uppsatta mål. Det är ett bra kvitto på det dedikerade arbete som har gjorts i alla delar av organisationen för att hantera de snabba förändringar i kostnader för material, transporter och fortsatta utmaningar med leveransstörningar. Under kvartalet har vi också i god dialog med våra kunder genomfört prisjusteringar som följd av de kostnadsökningar som slagit igenom under året. Våra prisjusteringar träder i kraft under tredje kvartalet och bedöms kompensera för den högre kostnadsnivån. De främsta orsakerna till att resultatet i detta kvartal är lägre jämfört med de senaste kvartalen är följaktligen de snabbt ökade kostnaderna för material och transporter samt i viss utsträckning även ökade kostnader för att utveckla vår försäljningstillväxt framöver.

Trots osäkerheterna i vår omvärld är vi förhoppningsfulla att kunna fortsätta utveckla nya attraktiva hållbara produkter med hög leveransservice till våra kunder. Den starka förmåga vår egna organisation visat för att hantera störningar är också ett mycket viktigt kvitto för framtiden, samtidigt som vi har många spännande kundprojekt. Under kvartalet har vi för första gången någonsin ställt ut på den globala designmässan Salone del Mobile i Milano, där vi presenterat Hotbath för att nå än fler kunder internationellt. I Norden fortsätter introduktionen av våra nya badrumsprodukter under konceptet Mora X Collection, där vi till våra kranar nu kan erbjuda ett koncept med tillhörande speglar, badkar och tvättställ. Sedan är det så klart glädjande att i dessa tider konstatera att intresset och faktiska försäljningen av våra mest hållbara produkter ökat under kvartalet och som vi självfallet ska fortsätta utveckla tillsammans med kunderna.