Delårsrapport januari – juni 2016

ANDRA KVARTALET 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till 303,4 Mkr (288,4), en ökning med 5,2 procent jämfört med andra kvartalet 2015.
 • Rörelseresultatet uppgick till 23,6 Mkr (27,7), vilket motsvarade en rörelsemarginal om 7,8 procent (9,6).
 • Resultat per aktie var 1,61 kr (1,70).
 • Kassaflödet efter investeringar uppgick till 21,2 Mkr (23,2).

JANUARI-JUNI 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till 602,0 Mkr (581,0), en ökning med 3,6 procent jämfört med samma period 2015.
 • Rörelseresultatet uppgick till 61,7 Mkr (59,2), vilket motsvarade en rörelsemarginal om 10,3 procent (10,2).
 • Resultat per aktie var 4,07 (3,67).
 • Kassaflödet efter investeringar uppgick till 13,0 Mkr (32,3).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Ny försäljnings- och marknadsorganisation.
 • Årsstämman ägde rum den 12 maj i Mora då styrelsen bemyndigades att besluta om nyemission för genomförande av en ägarspridning i samband med en framtida notering av FM Mattsson Mora Groups aktie samt för potentiella förvärv.
   

VD kommenterar

Fortsatt tillväxt och fokus på effektivitet och kvalitet

FM Mattsson Mora Group fortsätter utvecklas starkt. Nettoomsättningen ökade med mer än 5 procent under det andra kvartalet 2016, drivet av en stabil underliggande marknad och framgångsrika produktlanseringar. Efterfrågan på våra etablerade volymprodukter, framför allt 9000-serien och Mora MMIX, var fortsatt hög och intresset för våra elektronikblandare, bland annat Mora Cera Duo, ökar. Vi har således stärkt vår marknadsledande position ytterligare och ökar nu fokus på att utveckla vår affär utanför de nordiska länderna.

FM Mattsson Mora Group växer med fortsatt stabil lönsamhet. Rörelsemarginalen för det första halvåret är i nivå med föregående år. Rörelseresultatet under det andra kvartalet uppgick till 23,6 Mkr jämfört med 27,7 Mkr föregående år. Skillnaden förklaras huvudsakligen av högre kostnader för ökad bemanning för att uppnå en lagerhållning som säkerställer leveranserna under och efter sommaren. I jämförelse med året innan påbörjades lageruppbyggnaden senare under det första halvåret. Jag konstaterar att vi även hade relativt höga kassationskostnader, vilket är ett av bolagets förbättringsområden. Som jag ser det har vi goda möjligheter att öka lönsamheten framöver genom att fokusera på ökad effektivitet i produktionen, minskade interna kvalitetsbristkostnader samt lägre inköpskostnader. Som ett led i att stärka oss i det arbetet har vi under kvartalet påbörjat processen att anställa en logistik- och inköpsdirektör.

Under perioden formades en ny sälj- och marknadsorganisation med målet att bearbeta den nordiska och internationella marknaden på ett optimalt sätt. Den nya organisationen kommer att möjliggöra ett närmare samarbete mellan marknad och försäljning samtidigt som försäljningsstyrningen anpassas för olika marknaders och kundsegments behov.

På årsstämman i maj bemyndigades styrelsen att besluta om nyemission för genomförande av en ägarspridning i samband med en framtida notering av FM Mattsson Mora Groups aktie samt för potentiella förvärv. Vår strategi är att stärka bolagets ställning i Norden och att därutöver ta en tydligare plats som nischaktör på utvalda marknader. Vi vill säkerställa att vi har rätt plattform att utgå från när vi tar nästa steg för koncernen.

FM Mattsson Mora Group ska fortsätta växa, och vi ska göra det som en alltmer effektiv och kvalitetsstyrd koncern. 

 
För ytterligare information, kontakta

Fredrik Skarp, VD och koncernchef. Telefon +46 (0)250-596405.

Anna-Carin Bjelkeby, Ekonomi- och finansdirektör. Telefon +46 (0)250-596225.

 
FM Mattsson Mora Group bedriver försäljning, tillverkning samt produktutveckling av vattenkranar under de starka och väletablerade varumärkena FM Mattsson, Mora Armatur och Damixa med Norden som huvudmarknad. Koncernen har en omsättning som överstiger 1 miljard kronor och cirka 550 anställda. Verksamheten är koncentrerad till Mora i Sverige och Odense i Danmark.