Delårsrapport april – juni 2017

ANDRA KVARTALET 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 302,7 Mkr (303,4), en minskning med 0,2 procent jämfört med andra kvartalet 2016.
 • Rörelseresultatet uppgick till 26,2 Mkr (23,6), vilket motsvarade en rörelsemarginal om 8,7 procent (7,8). Kvartalet belastades med kostnader av engångskaraktär om 0 Mkr (1,3).
 • Resultat per aktie var 1,48 kr (1,61).
 • Kassaflödet efter investeringar uppgick till 25,4 Mkr (21,2).

JANUARI-JUNI 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 594,2 Mkr (602,0), en minskning med 1,3 procent jämfört med samma period 2016.
 • Rörelseresultatet uppgick till 58,2 Mkr (61,7), motsvarande en rörelsemarginal om 9,8 procent (10,3). Perioden belastades med kostnader av engångskaraktär om 3,9 Mkr (1,4).
 • Resultat per aktie var 3,55 kr (4,07).
 • Kassaflödet efter investeringar uppgick till 8,7 Mkr (13,0)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER KVARTALET

 • Den 10 april noterades bolagets B-aktie på Nasdaq Stockholm och i samband med noteringen genomfördes en nyemission om 2 000 000 B-aktier motsvarande 136 miljoner kronor.
 • I juli anställdes Mikael Östbring som marknads- och försäljningschef Norden. Han tillträder senast den 2 oktober och kommer att ingå i koncernledningen.
 • Anna-Carin Bjelkeby, ekonomi- och finansdirektör, meddelade i augusti att hon har för avsikt att lämna sin tjänst senast den 22 februari 2018.

VD kommenterar

Fortsatt stabilt
FM Mattsson Mora Group rapporterar ett stabilt andra kvartal med förbättrad rörelsemarginal. Nettoomsättningen på 302,7 Mkr var i nivå med föregående år, med viss hjälp av positiva valutakursförändringar. Samtidigt hade vi, som jag tidigare indikerat, starka jämförelsetal att möta under inledningen av 2017. Rörelseresultatet i det andra kvartalet uppgick till 26,2 Mkr vilket motsvarade en rörelsemarginal på 8,7 procent för kvartalet respektive 58,2 Mkr och 9,8 procent för det första halvåret.

Den sammantagna utvecklingen i Norden är stabil, där Sverige och Finland visade mest positiv trend. Vi har en fortsatt stark marknadsposition i Sverige, och vi ska vässa oss ytterligare för att möta en ökande konkurrens. Vårt fokus är alltjämt att stärka FM Mattsson Mora Group som nischspelare på utvalda marknader, och vår uppgift är att säkerställa att vi har en organisation som kan göra det möjligt.

Under sommaren meddelade vi att vi anställt en ny försäljnings- och marknadschef för Norden. En viktig uppgift blir att utveckla organisationen och vårt sätt att arbeta för att forma rätt erbjudande till rätt kund, och vara lyhörd för de förändringar som sker i våra olika kundsegment.

Koncernens kvalitetsarbete fortsätter ge resultat. Produktionen i koncernen löper på i jämn takt, med högre produktivitet och lägre kassationskostnader, vilket resulterat i en stärkt bruttomarginal. Vi har under året inlett ett utvecklingsarbete för att forma en mer ambitiös hållbarhetsstrategi, och ser överhuvudtaget resursfrågor som rör energi- och vattenförbrukning som självklara drivkrafter för vår verksamhet. För oss på FM Mattsson Mora Group är kvalitet viktigt, och vi menar att det lönar sig att ha egen produktion i Norden.

Under kvartalet lanserade vi ett antal intressanta nyheter på marknaden inom alla våra tre varumärken. Ettgreppsblandare inom Mora Cera och Damixa Pine Plus – ett duschset som är en välkommen komplettering i serien Pine med en utmärkande design. I maj lanserades dessutom FM Mattsson 9000E köksblandare. Samarbetet med Thomas Sandell, i form av produktlinjen Mora One, hade ett fortsatt bra mottagande på marknaden. Vi tog också en aktiv del i Vasaloppets Sommarveckan i augusti, då Team Mora One arrangerade – och genomförde – en vandring av hela Vasaloppssträckan.

Det andra kvartalet var ju också historiskt i den bemärkelsen att FM Mattsson Mora Group noterades på Nasdaq Stockholm den 10 april. Vi är stolta över det steget och värnar om att skapa aktieägarvärde över lång tid.

En föränderlig omvärld och ökade krav motiverar oss till att fortsätta driva och leverera ett framgångsrikt tillväxtarbete. FM Mattsson Mora Group ska stärka sin ställning på hemmamarknaden i Norden och bli en attraktiv nischaktör internationellt. Avseende marknaden ser vi, överlag, en fortsatt god efterfrågesituation generellt i Norden och internationellt.

För ytterligare information, kontakta
Fredrik Skarp, vd och koncernchef. Telefon +46 (0)250-596405.
Anna-Carin Bjelkeby, ekonomi- och finansdirektör. Telefon +46 (0)250-596225.
Patrik Linzenbold, IR-direktör. Telefon +46 708 252630.

Denna information är sådan information som FM Mattsson Mora Group aktiebolag är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2017 kl. 08.00.  

FM Mattsson Mora Group bedriver försäljning, tillverkning samt produktutveckling av vattenkranar under de starka och väletablerade varumärkena FM Mattsson, Mora Armatur och Damixa. Norden är koncernens huvudmarknad. Koncernen omsätter över 1 miljard kronor och har över 550 anställda. Bolagets B-aktie är sedan den 10 april 2017 noterad på Nasdaq Stockholm.