Bokslutskommuniké januari – december 2016

FJÄRDE KVARTALET 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till 261,7 Mkr (269,7), en minskning med 3,0 procent jämfört med fjärde kvartalet 2015.
 • Rörelseresultatet uppgick till 4,0 Mkr (7,8), vilket motsvarade en rörelsemarginal om 1,5 procent (2,9). Kvartalet belastades med jämförelsestörande poster om 1,0 Mkr (1,8).
 • Resultat per aktie var 0,29 kr (0,46).
 • Kassaflödet efter investeringar uppgick till 4,2 Mkr (20,0).

JANUARI-DECEMBER 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 109,2 Mkr (1 112,6), en minskning med 0,3 procent jämfört med samma period 2015.
 • Rörelseresultatet uppgick till 84,6 (85,7), vilket motsvarade en rörelsemarginal om 7,6 procent (7,7).Perioden belastades med jämförelsestörande poster om 4,5 Mkr (4,9).
 • Resultat per aktie var 5,66 (5,38). En ökning med 5,2 procent.
 • Kassaflödet efter investeringar uppgick till 47,3 Mkr (83,4).
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 3 kr per aktie (3,00 kr samt en extra utdelning om 5,00 kr).
 • Under året har ett flertal avtal tecknats med externa hyresgäster till fastigheten i Mora vilket innebär framtida hyresintäkter om 3,5 Mkr på årsbasis.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Arto Almér utsedd till ny inköps- och logistikdirektör.

För ytterligare information, kontakta
Fredrik Skarp, VD och koncernchef. Telefon +46 (0)250-596405.
Anna-Carin Bjelkeby, Ekonomi- och finansdirektör. Telefon +46 (0)250-596225.
Patrik Linzenbold, IR direktör. Telefon +46 708 252630.
 
 
VD kommenterar

Sammantaget ett år med stabil lönsamhet

Facit för 2016 är sammantaget ett stabilt år där första halvåret var starkare än det andra, dels till följd av utmaningar på marknaden men också starkare jämförelsetal. Vi kan konstatera att branschen påverkades mer positivt under 2015 av den då kommande ändringen av ROT-bidraget än vad vi förväntade oss.

Flera spännande produktlanseringar

Omsättningen under det fjärde kvartalet minskade något jämfört med föregående års rekordutveckling, men vi är trots allt nöjda både med utvecklingen under kvartalet såväl som med året som helhet. Sverige är alltjämt dragloket, övriga nordiska länder hänger på medan den övriga internationella verksamheten måste stärkas ytterligare.

Produktmässigt hade vi ett antal lanseringar i kvartalet, främst ett jämnt flöde nyheter inom Damixa-varumärket. Damixa Rowan Pro lanserades i oktober, Damixa Bell i november och varumärkets första elektroniska blandare – Damixa Free – mötte marknaden i december.  

Den efterlängtade presentationen av samarbetet med arkitekten Thomas Sandell i form av Mora One presenterades till kunder och återförsäljare i december – för lansering till konsument i april 2017. Denna produktnyhet är ett tydligt steg i vår strategi att positionera Mora som ett premiumvarumärke med funktionell design.

Stabil rörelsemarginal för helåret

Rörelsemarginalen för helåret var i linje med föregående år efter en stark inledning. Vi hade ökade externa rörelsekostnader främst hänförliga till framtidssatsningar. Kvalitetsbristarbetet går i rätt riktning, även om resultatet alltjämt belastas av periodvisa förskjutningar relaterade till detta förbättringsområde med relativt höga kostnader under det fjärde kvartalet. Vi har fortsatt fokus på detta område och på att förbättra lönsamheten i våra dotterbolag.

Koncernen genomförde en operativ omorganisation i januari 2017 för att få bättre utväxling på våra interna processer och varje varumärkes potential. Arbetet med att hitta synergier inom bland annat inköp av material och komponenter för hela koncernen är ett prioriterat område och fortlöper med full fart.  

Fortsätta fånga potentialen i marknaden

När vi nu går in i 2017 ska vi komma ihåg att första halvåret 2016, och i synnerhet första kvartalet, var starkt och därmed svårt att överträffa. Första kvartalet 2017 har således startat något svagare än motsvarande period 2016. Vår strategiska inriktning är fortsättningsvis att äga vår hemmamarknad och bli en attraktiv nischaktör internationellt. Att växa både i och utanför Norden ska vi göra genom att bygga på de attraktiva varumärken vi har och genom selektiva förvärv då vi ser bra möjligheter. Vår ambition är vidare att fortsätta ha aktieägarvärde i fokus med en stark balansräkning och kassaflöde – och med en generös utdelningspolitik.
   

FM Mattsson Mora Group bedriver försäljning, tillverkning samt produktutveckling av vattenkranar under de starka och väletablerade varumärkena FM Mattsson, Mora Armatur och Damixa med Norden som huvudmarknad. Koncernen har en omsättning som överstiger 1 miljard kronor och cirka 550 anställda. Verksamheten är koncentrerad till Mora i Sverige och Odense i Danmark.