Ändring av antalet aktier och röster i FM Mattson Mora Group

Till följd av erbjudandet att förvärva aktier i FM Mattsson Mora Group AB (publ) (”FM Mattsson Mora Group” eller ”Bolaget”), genom en nyemission, i samband med noteringen av Bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm (”Erbjudandet”) har antalet aktier och röster i Bolaget förändrats.

Den 11 april 2017 utnyttjade styrelsen ett bemyndigande från årsstämman den 12 maj 2016 och emitterade 2 000 000 B-aktier i samband med Erbjudandet. Varje B-aktie berättigar till en röst. Nyemissionen har under april månad registrerats hos Bolagsverket och aktierna upptagits i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Efter nyemissionen uppgår antalet registrerade och i aktieboken upptagna aktier till 13 445 100, varav 2 045 900 är A-aktier och 11 399 200 är B-aktier. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår därmed till 31 858 200.


För ytterligare information vänligen kontakta:

Fredrik Skarp, Verkställande direktör, telefon: +46 70 541 55 41
Anna-Carin Bjelkeby, ekonomi- och finansdirektör, telefon: +46 70 580 62 25
Patrik Linzenbold, IR-chef, telefon: +46 708 25 26 30

Informationen är sådan som FM Mattsson Mora Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 28 april 2017, klockan 16:30.

Om FM Mattsson Mora Group AB
FM Mattsson Mora Group bedriver försäljning, tillverkning samt produktutveckling av vattenkranar under de starka och väletablerade varumärkena FM Mattsson, Mora Armatur och Damixa. Norden är koncernens huvudmarknad och FM Mattsson Mora Group har idag en marknadsledande position i Sverige och är en av de ledande aktörerna i de övriga nordiska länderna. Bolagets vision är att vara en kvalitetsleverantör och leverera rent vatten på ett energieffektivt sätt. Bolaget ska göra det genom en hållbar och modern design med skandinaviska rötter. Koncernen omsatte över 1 miljard kronor och hade cirka 550 anställda 2016. Fortsatt tillväxt ska ske genom att stärka positionen på befintliga marknader samt växa som nischaktör på utvalda marknader, organiskt och via förvärv.