KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I FM MATTSSON MORA GROUP AB DEN 11 MAJ 2017

Årsstämma i FM Mattsson Mora Group AB ägde rum den 11 maj 2017 i Mora varvid aktieägarna fattade följande beslut. Årsstämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkningarna för bolaget samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2016.

Årsstämman beslutade vidare om en utdelning på 3,00 kronor per aktie med avstämningsdag för utdelning den 15 maj 2017. Utdelningen beräknas komma att skickas ut av Euroclear Sweden AB den 18 maj 2017. Styrelsens ledamöter och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Val av styrelse och revisor samt beslut om arvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till stämmovalda ledamöter ska utgå med 250 tkr (210 tkr) till styrelsens ordförande och med vardera 155 tkr (145 tkr) till övriga stämmovalda styrelseledamöter. Därutöver beslutades att arvode till revisionsutskottets ledamöter ska oförändrat utgå med 40 tkr till utskottets ordförande och med vardera 25 tkr till övriga ledamöter av utskottet. Beslutades även att ersättning till ledamöter av ersättningsutskottet ska utgå med 5 tkr per sammanträde. Beslutades att arvode till revisor skulle utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att Bolagets styrelse ska bestå av sex stämmovalda ledamöter. Stämman beslutade att omvälja Johnny Alvarsson, Lars Erik Blom, Erik Eriksson, Christer Lenner, Lotta Lundén och Anna Stålenbring. Johnny Alvarsson omvaldes till styrelsens ordförande. 

Beslutades även att omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor. KPMG AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Helena Arvidsson Älgne fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare och styrelseledamöter för arbete som inte utgör styrelsearbete

Årsstämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och styrelseledamöter för arbete som inte utgör styrelsearbete i enlighet med styrelsens förslag.

Förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier tillbakadraget

Styrelsen drog tillbaka förslaget avseende emissionsbemyndigande.

Principer för utseende av valberedningen

Årsstämman beslutade att justera principerna för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag.

 
För ytterligare information kontakta:
Johnny Alvarsson, Ordförande. Telefon +46 (0) 70 589 1795
Fredrik Skarp, VD och Koncernchef. Telefon +46 (0)250 59 64 05

 
Denna information är sådan information som FM Mattsson Mora Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande genom ovanstående personer(s) försorg den 12 maj 2017 kl. 08.00.

 
FM Mattsson Mora Group bedriver försäljning, tillverkning samt produktutveckling av vattenkranar under de starka och väletablerade varumärkena
FM Mattsson, Mora Armatur och Damixa. Norden är koncernens huvudmarknad. Koncernen omsätter över 1 miljard kronor och har över 550 anställda. Bolaget är sedan den 10 april 2017 noterat på Nasdaq Stockholm.