Delårsrapport januari-mars 2021

Första kvartalet 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till 428,1 Mkr (419,9), en ökning med 2 procent jämfört med första kvartalet 2020. Den organiska tillväxten uppgick till 2,1 procent för perioden.
  • EBITA uppgick till 80,8 Mkr (59,0) motsvarande en EBITA-marginal om 18,9 procent (14,1). Perioden belastades med kostnader av engångskaraktär om 4,1 Mkr (0) avseende förvärvet av Aqualla Brassware Ltd.
  • Den förvärvade verksamheten Aqualla Brassware Ltd bidrog med 10,5 Mkr till nettoomsättningen samt 3,9 Mkr till EBITA.
  • Resultat per aktie uppgick till 3,98 kr (3,00).
  • Kassaflöde efter investeringar uppgick till -37,8 Mkr (23,9).

Väsentliga händelser under och efter kvartalet

  • Koncernen har förvärvat Aqualla Brassware Ltd, en starkt växande leverantör av badrumsprodukter i Storbritannien och Irland, den 26 februari 2021. En del av köpeskillingen för förvärvet regleras med egna aktier, totalt utges 216 184 B-aktier.
  • Styrelsen har satt ett mål på EBITA-marginal om 15 procent över en konjunkturcykel. Detta mål ersätter målet på rörelsemarginal om 10 procent. Styrelsen anser att EBITA-marginal är ett mer relevant mått på koncernens underliggande lönsamhet eftersom det är rensat från av- och nedskrivningar av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar. Målet innebär också en marginalhöjning till följd av den resultatförbättring som koncernen har uppnått under de senaste åren.

VD KOMMENTERAR

Ett mycket starkt resultat och ökad internationell närvaro

Vi börjar 2021 med ytterligare ett rekordkvartal. Försäljningen ökade med 2 procent jämfört med första kvartalet 2020, som då var det starkaste kvartalet någonsin. Rörelseresultatet uppgick till drygt 77 Mkr och motsvarade en rörelsemarginal på 18 procent, vilket innebär att det är det klart bästa någonsin för ett enskilt kvartal. En mycket imponerande start på året.

Försäljningen internationellt fortsätter att utvecklas mycket väl och ökade med knappt 18 procent. Mer än hälften av denna tillväxt var organisk, driven främst av Damixa och Hotbath där produkternas design och funktionalitet attraherar många kunder. Försäljningen i Norden minskade med 4,5 procent med en svag start i januari, som följd av den höga försäljningen i december. I slutet av första kvartalet 2020 byggde flera kunder i Norden extra lager på grund av osäkerheten kring Covid-19, vilket bör beaktas när kvartalen jämförs. Rörelseresultatet fortsätter att utvecklas mycket bra som följd av tillväxten i våra utländska nischaffärer och vårt strategiska arbete med produktportföljen. På grund av Covid-19 har vi under första kvartalet haft lägre kostnader för olika kundaktiviteter. Samtidigt har vi, precis som företag i andra branscher, påverkats av högre kostnader för råmaterial och transporter.

Den stora händelsen under första kvartalet var förvärvet av det brittiska badrumsföretaget Aqualla Brassware Ltd. Förvärvet tillför en snabbt växande, lönsam och starkt kundfokuserad organisation i Storbritannien och Irland. Det skapar helt nya möjligheter att växa i en av Europas största badrumsmarknader. Genom förvärvet tillför vi koncernen även ytterligare badrumsprodukter än kranar och förutsättningar för ett än starkare kunderbjudande. Vi ser mycket fram mot att utveckla varumärkena Aqualla och Adamsez vidare med en kompetent och engagerad lokal ledning, men även att genom förvärvet utveckla nya affärer med våra olika varumärken och kundrelationer vi har inom koncernen.

Covid-19 är en fortsatt utmaning för verksamheten, även om efterfrågan på våra produkter fortsätter på en hög nivå då många vill renovera sina badrum och kök. Under kvartalet har vi haft en allmänt högre smittspridning i regioner där vi har verksamhet, vilket föranlett ytterligare rutiner och restriktioner för att säkra vår verksamhet. Insatserna har fungerat väl och vi har klarat att bibehålla en mycket god servicenivå till våra kunder. Alla medarbetare har visat prov på imponerande engagemang och kreativitet för att lösa utmaningarna som uppstått både internt och externt.

Under kvartalet har vi fortsatt att lansera nya produkter. Det har bland annat inneburit fler färger i vår beröringsfria serie Mora MMIX tronic och serien Mora REXX i svart. Samtidigt har nya badrumstillbehör i färger lanserats för att passa våra designserier Mora INXX och Damixa Silhouet. En annan spännande lansering är vår nya blandare FM Mattsson Medicare, som är framtagen för att möta de särskilda krav som finns på sjukhus. Flera lanseringar under det senaste året har också haft klara hållbarhetsfördelar, som kunder efterfrågar allt mer. Vi är övertygade att våra beröringsfria produkter i olika färger kommer att uppskattas än mer av våra kunder då produkterna är snygga, sparar vatten och förbättrar handhygienen.

Sammantaget summerar vi ett rekordkvartal med många framsteg. Den starka resultatutvecklingen, de olika initiativ vi driver och förtroendet från våra kunder gör att vi ser fortsatt goda möjligheter i alla våra varumärken och marknader. Därför har vi beslutat att höja vårt marginalmål genom att ersätta målet på rörelsemarginal om 10 procent med ett nytt mål på EBITA-marginal om 15 procent. Detta är både ett mer relevant mått och mer ambitiöst. Vi fortsätter att flytta fram våra positioner genom att erbjuda ett tydligt mervärde för våra kunder.