BESLUT FATTADE VID ÅRSSTÄMMAN DEN 12 MAJ 2015

Ostnors årsstämma ägde rum tisdagen den 12 maj 2015 i Mora. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med styrelsens samt valberedningens förslag. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2014 och beslutade om en utdelning på 3 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning fastställdes till den 15 maj 2015. Utdelningen beräknas utbetalas av Euroclear Sweden AB den 20 maj 2015.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

Valberedningens förslag om att styrelsens arvode fastställdes av stämman (210 000 kronor till ordföranden och 145 000 kronor vardera till övriga stämmovalda styrelseledamöter).

Årsstämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att bolagets styrelse ska bestå av sju stämmovalda ledamöter. Stämman beslutade att omvälja Johnny Alvarsson, Lars Erik Blom, Erik Eriksson, Christer Lenner, Ann-Charlotte Lundén, Hans Åke Norås samt AnnaMaria Rylander. Johnny Alvarsson valdes till styrelsens ordförande.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare fastställdes enligt styrelsens förslag.

Nyval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor för perioden från slutet av årsstämman 2015 till slutet av årsstämman 2016. KPMG har meddelat att auktoriserade revisorn Helena Arvidsson Ålgne kommer att utses till huvudansvarig för revisionen.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma, besluta om nyemission av högst 3 miljoner aktier av serie B utan företrädesrätt för bolagets aktieägare. Beslutet är förenat med villkor om att tecknade aktier kan betalas genom kvittning eller apport. Bemyndigandet ska kunna användas för nyemission av högst 2 miljoner aktier för genomförande av notering av bolagets aktie samt för nyemission av högst 1 miljon aktier för förvärv av företag.

För ytterligare information kontakta:
Johnny Alvarsson, Ordförande. Telefon +46 (0) 70 589 1795
Claes Seldeby, VD och Koncernchef. Telefon +46 (0)70 631 6405

Ostnor bedriver försäljning, tillverkning samt produktutveckling av vattenkranar under de starka och väletablerade varumärkena FM Mattsson, Mora Armatur och Damixa. Norden är koncernens huvudmarknad. Koncernen omsätter över 1 miljard kronor och har över 550 anställda.