Aktiesplit 3:1

Vid FM Mattsson AB:s, tidigare FM Mattsson Mora Group AB, årsstämma den 12 maj 2022 beslutades om en uppdelning av bolagets aktier (s.k. aktiesplit) varigenom varje aktie, oavsett serie, delas upp på tre aktier av samma serie. Styrelsen har beslutat att avstämningsdag för genomförande av aktiespliten ska vara den 9 juni 2022.

Avstämningsdag: 9 juni 2022
Sista dag för handel före split: 7 juni 2022
Första dag för handel efter split: 8 juni 2022

Sista dag för handel i FM Mattssons aktier av serie B före uppdelning är den 7 juni 2022. Första dag för handel i FM Mattssons B-aktier efter uppdelning är den 8 juni 2022. Till följd av uppdelningen kommer B-aktierna i FM Mattsson att handlas under ny ISIN-kod från och med den 8 juni 2022. Den nya ISIN-koden för B-aktien är SE0018040883.

Uppdelningen av bolagets aktier sker automatiskt via Euroclear Sweden AB och aktieägare behöver inte vidta någon åtgärd. 

Det nya antalet aktier förväntas registreras på respektive aktieägares VP-konto den 13 juni 2022.
Efter uppdelningen uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 42 310 431, varav 6 069 000 aktier av serie A och 36 241 431 aktier av serie B.