Ersättningsutskott

Styrelsen har tillsatt ett ersättningsutskott som ska bestå av ordföranden och en stämmovald ledamot. Uppgiften är att bereda verkställande direktörens lön och övriga villkor för beslut i styrelsen. Som grund för arbetet ligger stämmans beslut avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Utskottet ska ta del av och godkänna avtal som VD träffar med ledande befattningshavare i bolaget. Ersättningsutskottets samtliga möten protokollförs och protokollen tillställs styrelsen tillsammans med muntlig avrapportering i samband med styrelsens beslutsfattande.

Ersättningsutskottet består av:

  • Johnny Alvarsson (ordf.)
  • Lars Kvarnsund