Årsstämma 2023

Årsstämma i FM Mattsson AB ägde rum den 11 maj 2023 i Mora.

Årsstämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkningarna för bolaget samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2022.

Årsstämman beslutade vidare om en utdelning om 2,50 kronor per aktie med avstämningsdag för utdelning den 15 maj 2023. Utdelningen beräknas komma att skickas ut av Euroclear Sweden AB den 19 maj 2023.

Styrelsens ledamöter och vd beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Val av styrelse och revisor samt beslut om arvode
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till stämmovalda ledamöter ska utgå med 450 tkr till styrelsens ordförande och med vardera 220 tkr till övriga stämmovalda ledamöter. Därutöver beslutades att arvode till revisionsutskottets ledamöter ska utgå med 50 tkr till ordförande och med vardera 30 tkr till övriga ledamöter av utskottet. Beslutades även att ersättning till ledamöter av ersättningsutskottet ska utgå med 5 tkr per sammanträde. Beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att bolagets styrelse ska bestå av fem stämmovalda ledamöter. Stämman beslutade att välja om Johnny Alvarsson, Lars Erik Blom, Marie Bark och Håkan Broman samt om nyval av Lars Kvarnsund. Johnny Alvarsson omvaldes till styrelsens ordförande.

Beslutades även att omvälja revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor. KPMG AB har meddelat att auktoriserade revisorn Hök Olov Forsberg kommer att vara huvudansvarig revisor.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av nya B-aktier eller konvertibler utbytbara till nya B-aktier, i enlighet med kallelsen.