Årsstämma 2014

Ostnors årsstämma ägde rum onsdagen den 14 maj 2014 i Mora. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med styrelsens samt valberedningens förslag. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2013 och beslutade om en utdelning på 3 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning fastställdes till den 19 maj 2014. Utdelningen beräknas utbetalas av Euroclear Sweden AB den 22 maj 2014.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

Valberedningens förslag om att styrelsens arvode fastställdes av stämman (210 000 kronor till ordföranden och 145 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter).

Årsstämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att bolagets styrelse ska bestå av sju stämmovalda ledamöter. Stämman beslutade att omvälja Johnny Alvarsson, Lars Erik Blom, Erik Eriksson, Christer Lenner och Hans Åke Norås samt nyval av Ann-Charlotte Lundén och AnnaMaria Rylander. Christer Lenner valdes till styrelsens ordförande.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare fastställdes enligt styrelsens förslag.

Det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som bolagets revisor för perioden från slutet av årsstämman 2014 till slutet av årsstämman 2015. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Magnus Brändström kommer att utses till huvudansvarig för revisionen.