Årsstämma 2019

Årsstämma i FM Mattsson Mora Group AB ägde rum den 16 maj 2019 i Mora varvid aktieägarna fattade följande beslut. Årsstämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkningarna för bolaget samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2018.

Årsstämman beslutade vidare om en utdelning om oförändrat 3,00 kronor per aktie med avstämningsdag för utdelning den 20 maj 2019. Utdelningen beräknas komma att skickas ut av Euroclear Sweden AB den 23 maj 2019.

Styrelsens ledamöter och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018

Val av styrelse och revisor samt beslut om arvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till stämmovalda ledamöter ska utgå oförändrat med 350 tkr till styrelsens ordförande och med vardera 195 tkr till övriga stämmovalda ledamöter. Därutöver beslutades att arvode till revisionsutskottets ledamöter ska utgå oförändrat med 50 tkr till ordförande och med vardera 30 tkr till övriga ledamöter av utskottet. Beslutades även att ersättning till ledamöter av ersättningsutskottet ska utgå med 5 tkr per sammanträde. Beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att bolagets styrelse ska bestå av fem stämmovalda ledamöter. Stämman beslutade att omvälja Johnny Alvarsson, Lars Erik Blom, Marie Bark och Anna Stålenbring samt nyval av Håkan Broman. Johnny Alvarsson omvaldes till styrelsens ordförande.

Beslutades även att omvälja revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor. KPMG AB har meddelat att auktoriserade revisorn Helena Arvidsson Älgne fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare och styrelseledamöter för arbete som inte utgör styrelsearbete

Årsstämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och styrelseledamöter för arbete som inte utgör styrelsearbete i enlighet med styrelsens förslag.

Förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av nya B-aktier eller konvertibler utbytbara till nya B-aktier, i enlighet med förslag i punkt 14 i kallelsen.

Bilagor

Protokoll årsstämma 2019-05-16 (pdf-fil, 1 124 kB)

Kallelse till årsstämma (pdf-fil, 54 kB)

Förslag från valberedningen(pdf-fil, 330 kB)