Styrelsens arbete

Styrelsens arbete styrs av en årligen fastställd arbetsordning som reglerar den inbördes arbetsfördelningen, beslutsordningen inom Bolaget, firmateckning, styrelsens mötesordning samt ordförandens arbetsuppgifter. Styrelsen har också antagit en instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och den verkställande direktören, vilken årligen utvärderas.

Styrelsemöten

På ordinarie styrelsemöte behandlas verkställande direktörens och ledningens rapport avseende affärsläget, prognoser, ekonomiska och finansiella rapporter, funktionella verksamhetsrapporter, investeringar, eventuellt uppkomna väsentliga tvister eller potentiella tvistefrågor samt övriga förekommande frågor som ska underställas styrelsen för beslut. Därtill ska på minst ett av de ordinarie styrelsemötena under året företas utvärdering av verkställande direktörens arbete, utvärdering av styrelsens arbetsformer och beslutsrutiner.

På ett styrelsemöte under året beslutas om strategisk plan innefattande bland annat vision, affärsidé och strategi. Vid verksamhetsårets sista styrelsemöte behandlas och fastställs budget för nästkommande år.

Styrelsen erhåller varje månad en skriftlig rapport från verkställande direktör om Bolagets resultat och ställning.

Utöver styrelsen är verkställande direktör och CFO alltid närvarande, CFO är också styrelsens sekreterare. Andra tjänstemän i bolaget deltar i styrelsemöten såsom föredragande av särskilda frågor eller om så annars bedöms lämpligt.