Bolagsstämma

Aktieägarnas rätt att besluta om bolagets angelägenheter utövas vid bolagsstämman som är bolagets högsta beslutande organ. Ordinarie årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Vid denna väljs bolagets styrelse och revisor. Dessutom fastställs bolagets resultat- och balansräkning och frågor prövas avseende utdelning, ansvarsfrihet för styrelse­leda­möter och verkställande direktör samt fastställande av arvode till styrelse och revisor. Årsstämman har också att behandla andra frågor som är obligatoriska enligt aktiebolags­lagen och bolags­ordningen.

Bolaget offentliggör dag för årsstämman så snart styrelsen fattat beslut om detta, dock senast i samband med tredje kvartalsrapporten. Uppgifterna om ort och dag finns på bolagets hemsida. Aktieägare som är införd i den av Euroclear förda aktieboken på avstämningsdagen och som har anmält deltagande i tid har rätt att delta i stämmor och rösta för sitt aktieinnehav. All information om bolagets stämmor såsom anmälan, rätt att få ärende infört i kallelsen, protokoll etc. finns att hämta på bolagets webbplats.

Det är bolagets ambition att bolagsstämman ska vara ett adekvat organ för aktieägarna varför målsättningen är att hela styrelsen, representant från valberedning, verkställande direktör, övriga personer ur ledningen samt revisor alltid ska närvara vid stämman.

Extra bolagsstämma sammankallas när styrelsen eller revisorerna finner detta påkallat.