Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

Med bolagsstyrning avses det regelverk och den struktur som finns för att på ett effektivt och kontrollerat sätt styra och leda verksamheten i ett aktiebolag. FM Mattsson Groups bolagsstyrning handlar om hur verksamheten styrs, leds och kontrolleras med syfte att skapa värde för bolagets aktieägare och andra intressenter.

Bolagsstyrning syftar ytterst till att tillgodose aktieägarnas krav på avkastning samt att ge samtliga intressenter fullgod och korrekt information om bolaget och dess utveckling.

Till grund för styrning av FM Mattsson Group AB (publ), nedan kallat bolaget, ligger både interna och externa regelverk. 

Externa regelverk

Aktiebolagslagen
Årsredovisningslagen
Andra relevanta lagar
Svensk kod för bolagsstyrning

Interna regelverk

Bolagsordningen
Styrelsens arbetsordning
Styrelsens instruktioner för VD
Policyer, riktlinjer, instruktioner och värdegrund