Bolagsstyrning

Vi på FM Mattsson Group vill att bolaget styrs, leds och kontrolleras för att agera ansvarsfullt och på bästa sätt skapa värde för våra aktieägare och andra intressenter. Det gör vi genom en effektiv struktur, transparens och genom att följa lagar, regler och de interna policies och styrdokument vi satt upp för oss själva.

Bolagsstyrning

Vår organisation

Vi har byggt upp en internationell, decentraliserad organisation med lokal närvaro och starka relationer hos våra kunder och leverantörer. Vi anpassar vår strategi och vårt erbjudande på varje marknad för att maximera kundnytta och effektivitet. Därför har vi en relativt slimmad koncernledning som jobbar nära våra lokala ledningsgrupper.

Koncernledning

Fredrik Skarp

Vd och koncernchef

Vd och koncernchef sedan 2016

Anställd 2016

Pågående uppdrag: Inga

Innehav av aktier i bolaget (inkl. närstående och ev. juridisk person):

75 126 B-aktier i FM Mattsson AB 

Utbildning/bakgrund: PhD i industriell marknadsföring och inköp från Chalmers samt en BSc i industriell ekonomi från Högskolan Dalarna. Kommer närmast från befattningen som vd för Scanmast och var dessförinnan under flera år vd för Morakniv AB. Tidigare verksam under en tioårsperiod inom SSAB på flera olika chefspositioner i Sverige och internationellt.

Martin Gallacher

CFO

CFO sedan 2018

Anställd 2018

Pågående uppdrag: Inga

Innehav av aktier i bolaget (inkl. närstående och ev. juridisk person):

1 335 B-aktier i FM Mattsson AB

Utbildning/bakgrund: Kvalificerad auktoriserad revisor från ICAEW och har en BSc Physics från Durham University. Har tidigare varit CFO på Morakniv AB. Han har varit biträdande direktör inom Corporate Finance vid Grant Thornton UK LLP.

Styrelse

Styrelse - Johnny Alvarsson

Johnny Alvarsson

Styrelseordförande

Johnny Alvarsson (född 1950): Styrelseordförande sedan 2015 och styrelseledamot sedan 2012.

Utbildning/bakgrund: Johnny är utbildad civilingenjör. Var 2004–2017 vd för Indutrade Aktiebolag, ett bolag noterat på Nasdaq Stockholm. Johnny har tidigare varit vd för börsbolagen Zeteco Aktiebolag (1988–2000) och Elektronikgruppen BK Aktiebolag (2000–2004).

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Llentab AB och Priomotech AB. Styrelsemedlem i Instalco Intressenter AB, Stibtech AB, Beijer Alma AB och Rotundagruppen AB.

Innehav av aktier i bolaget (inkl. närstående och ev. juridisk person): 121 500 B-aktier i FM Mattsson AB.

Oberoende:
I förhållande till större aktieägare: Ja
I förhållande till bolaget och ledningen: Ja

Styrelse - Lars Erik Blom

Lars Erik Blom

Styrelseledamot

Lars Erik Blom (född 1960): Styrelseledamot sedan 2013.

Utbildning/bakgrund: Lars Erik har en civilekonomexamen från Stockholms universitet. Erfarenhet från flertalet positioner som CFO i medelstora bolag. Har arbetet inom riskkapitalbranschen under 25 år, bl.a. inom Atle AB och senast inom 3i Group plc.

Pågående uppdrag: Lars Erik är vd och styrelseledamot i LK Finans Aktiebolag. Lars Erik är även styrelseordförande i Lagerstedt & Krantz AB, Delgivningsbyrån Deltra-Kravek AB, TSS Holding AB, D-K Intressenter AB, JEFF fastigheter AB och Visera AB. Styrelseledamot i Novorent Modul AB, Optimum Ekonomiplanering AB, Temperature Sensitive Solutions Systems Sweden AB, its nordic AB, its nordic holding AB, Projektengagemang Sweden AB, Nextory AB och Bliq AB.

Innehav av aktier i bolaget (inkl. närstående och ev. juridisk person): Lars Erik äger 9,91 procent av bolaget LK Finans AB som i sin tur äger 686 700 A-aktier samt 4 264 122 B-aktier i FM Mattsson AB.

Oberoende
I förhållande till större aktieägare: Nej
I förhållande till bolaget och ledningen: Ja

Håkan Broman

Håkan Broman

Styrelseledamot

Håkan Broman (född 1962): Styrelseledamot sedan 2019.

Utbildning/bakgrund: Jur. kand., fil. kand. samt Stanford Executive Program. Håkan har tidigare varit tillförordnad vd och koncernchef för NCC AB samt chefsjurist i NCC AB under många år. Han har därvid innehavt ett stort antal styrelseuppdrag och andra förtroendepositioner för NCC-anknutna bolag, joint ventures och organisationer i såväl Sverige som många andra länder. Håkan har också varit chefsjurist i Trafikverket.

Pågående uppdrag: Vd för Styrelseakademien, vice ordförande i Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning, ledamot i Comfortgruppen AB samt ledamot i Videnca AB.

Innehav av aktier i bolaget (inkl. närstående och ev. juridisk person): Håkan äger 8 407 B-aktier i FM Mattsson AB genom bolaget Cap Broman AB.

Oberoende:
I förhållande till större aktieägare: Ja
I förhållande till bolaget och ledningen: Ja

Styrelse - Marie Bark

Marie Bark

Styrelseledamot

Marie Bark (född 1963): Styrelseledamot sedan 2018.

Utbildning/bakgrund: Marie har en examen från Berghs School of Communication i Stockholm. Marie har drygt 25 års erfarenhet från ledande positioner inom marknadsföring, kortverksamhet, retail och kundservice. Sedan 2008 har Marie varit verksam inom Preem AB.

Pågående uppdrag: Inga.

Innehav av aktier i bolaget (inkl. närstående och ev. juridisk person): 15 000 B-aktier i FM Mattsson AB.

Oberoende
I förhållande till större aktieägare: Ja
I förhållande till bolaget och ledningen: Ja

Styrelse - Lars Kvarnsund

Lars Kvarnsund

Styrelseledamot

Lars Kvarnsund (född 1967): Styrelseledamot sedan 2023.

Utbildning/bakgrund: Lars är utbildad ekonom, samt har studier inom ekonomi vid handelshögskolan i Jönköping. Lars har erfarenhet från ledande befattningar inom internationella industriföretag, senast som vd och koncernchef för Gunnar Johansson Gruppen AB och Gnosjö Konstsmide AB. Lars var under 19 år verksam i GARO AB (publ) främst som CFO men även som Affärsområdeschef för Sverige.

Pågående uppdrag: Lars är styrelseordförande i Jansson Industri AB samt styrelseledamot i United Power AB, Dentalum Group AB, Prido AB samt LKV Consulting AB.

Innehav av aktier i bolaget (inkl. närstående och ev. juridisk person): 5 010 B-aktier i FM Mattsson AB.

Oberoende:
I förhållande till större aktieägare: Ja
I förhållande till bolaget och ledningen: Ja

Styrelse - Claes Frisk

Claes Frisk

Arbetstagarrepresentant Unionen

Claes Frisk (född 1963):Arbetstagarrepresentant Unionen, i styrelsen sedan 2022.

Utbildning/bakgrund: Arbetat tidigare på ABB, Nybergs Maskin (tillverkare av specialmaskiner), Pressmaster Tool (tillverkare av handverktyg el) som konstruktör. Sedan 2001 arbetar Claes med produktutveckling och design på FM Mattsson AB.

Pågående uppdrag: Inga.

Innehav av aktier i bolaget: Inga aktier i FM Mattsson AB.

Oberoende
I förhållande till större aktieägare: Ja
I förhållande till bolaget och ledningen: Ja

Styrelse - Fredrik Hållestam

Fredrik Hållestam

Arbetstagarrepresentant IF Metall

Fredrik Hållestam (född 1977): Arbetstagarrepresentant IF Metall, i styrelsen sedan 2016.

Utbildning/bakgrund: Fredrik har en treårig fordonsteknisk utbildning. Fredrik är anställd som operatör – Ytbehandlingen. Fredrik arbetar för närvarande som klubbordförande för fackklubben FMM-Mora på heltid.

Pågående uppdrag: Inga.

Innehav av aktier i bolaget (inkl. närstående och ev. juridisk person): 1 323 B-aktier i FM Mattsson AB.

Oberoende
I förhållande till större aktieägare: Ja
I förhållande till bolaget och ledningen: Ja

Styrelsens arbete

Styrelsens arbete styrs av en årligen fastställd arbetsordning som reglerar den inbördes arbetsfördelningen, beslutsordningen inom bolaget, firmateckning, styrelsens mötesordning samt ordförandens arbetsuppgifter. Styrelsen har också antagit en instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och den verkställande direktören, vilken årligen utvärderas.

På ordinarie styrelsemöte behandlas verkställande direktörens och ledningens rapport avseende affärsläget, prognoser, ekonomiska och finansiella rapporter, funktionella verksamhetsrapporter, investeringar, eventuellt uppkomna väsentliga tvister eller potentiella tvistefrågor samt övriga förekommande frågor som ska underställas styrelsen för beslut. Därtill ska på minst ett av de ordinarie styrelsemötena under året företas utvärdering av verkställande direktörens arbete, utvärdering av styrelsens arbetsformer och beslutsrutiner.

På ett styrelsemöte under året beslutas om strategisk plan innefattande bland annat vision, affärsidé och strategi. Vid verksamhetsårets sista styrelsemöte behandlas budget för nästkommande år.

Styrelsen erhåller varje månad en skriftlig rapport från verkställande direktör om koncernens resultat och ställning.

Utöver styrelsen är verkställande direktör och CFO alltid närvarande, CFO är också styrelsens sekreterare. Andra tjänstemän i bolaget deltar i styrelsemöten såsom föredragande av särskilda frågor eller om så annars bedöms lämpligt. 

Revisionsutskott

Styrelsen har inrättat ett revisionsutskott bestående av följande styrelseledamöter:

 • Lars Erik Blom, ordförande
 • Johnny Alvarsson

Revisionsutskottet har som sin huvudsakliga uppgift att ansvara för att koncernen har godtagbara rutiner för intern kontroll och en korrekt finansiell rapportering av hög kvalitet.

Ersättningsutskott

Styrelsen har tillsatt ett ersättningsutskott som ska bestå av ordföranden och en stämmovald ledamot. Uppgiften är att bereda verkställande direktörens lön och övriga villkor för beslut i styrelsen. Som grund för arbetet ligger stämmans beslut avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Utskottet ska ta del av och godkänna avtal som vd träffar med ledande befattningshavare i bolaget. Ersättningsutskottets samtliga möten protokollförs och protokollen tillställs styrelsen tillsammans med muntlig avrapportering i samband med styrelsens beslutsfattande.

Ersättningsutskottet består av:

 • Johnny Alvarsson, ordförande
 • Lars Kvarnsund

Koncernstruktur

Alla dotterbolag ägs till 100% av FM Mattsson AB
*0,007% ägs av FM Mattsson AB

Bolag Organisationsnr
FM Mattsson AB 556051-0207
FM Mattsson Finland OY 1796012-0
FM Mattsson Norway AS 980 347 745
FM Mattsson Denmark ApS 56416218
FM Mattsson Belgium NV* 0438.025.967
FM Mattsson Netherlands B.V. 800533616
FM Mattsson Germany GmbH HRB 4708
Aqua Invent i Lomma AB 556359-1212
Hot Bath B.V.
Hotbath Srl
27283030
02067420469
Aqualla Brassware Ltd NI608481
Ostnor (Asia) Ltd I 978 636
Guangzhou Ostnor Sanitary Ware Ltd 08868868-9
   

Alla dotterbolag ägs till 100% av FM Mattsson AB
*0,007% ägs av FM Mattsson AB

Bolag Organisationsnr
FM Mattsson AB 556051-0207
FM Mattsson Finland OY 1796012-0
FM Mattsson Norway AS 980 347 745
FM Mattsson Denmark ApS 56416218
FM Mattsson Belgium NV* 0438.025.967
FM Mattsson Netherlands B.V. 800533616
FM Mattsson Germany GmbH HRB 4708
Aqua Invent i Lomma AB 556359-1212
Hot Bath B.V.
Hotbath Srl
27283030
02067420469
Aqualla Brassware Ltd NI608481
Ostnor (Asia) Ltd I 978 636
Guangzhou Ostnor Sanitary Ware Ltd 08868868-9
   

Valberedning

Valberedningen är bolagsstämmans organ för beredning av stämmans beslut i val- och arvodesfrågor med syfte att skapa bra underlag för stämmans behandling av dessa ärenden. Valberedningens uppgift är att inför årsstämman framlägga förslag till:

 • ordförande vid årsstämma;
 • kandidater till posten som ordförande och andra ledamöter av styrelsen;
 • arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna;
 • arvode till ledamöter av utskott inom styrelsen;
 • val och arvodering av bolagets revisor; och
 • principer för valberedningen.

Valberedningen inför årsstämman 2024 består av följande ledamöter:

 • Hans Karlsson, ordförande, utsedd av Tibia Konsult AB
 • Mats Rylander, utsedd av större aktieägargrupp
 • Åsa Mattsson, utsedd av större aktieägargrupp

valberedning@fmmattssongroup.com

FM Mattsson AB
Att: Valberedning
Box 480
792 27 Mora

Principer för valberedningen

Revisor

KPMG
Hök Olov Forsberg
Huvudansvarig revisor

Huvudansvarig revisor i FM Mattsson AB sedan 2021.

Bolagsstämma

Aktieägarnas rätt att besluta om bolagets angelägenheter utövas vid bolagsstämman som är bolagets högsta beslutande organ. Ordinarie årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Vid denna väljs bolagets styrelse och revisor. Dessutom fastställs bolagets resultat- och balansräkning och frågor prövas avseende utdelning, ansvarsfrihet för styrelse­leda­möter och verkställande direktör samt fastställande av arvode till styrelse och revisor.

Årsstämman har också att behandla andra frågor som är obligatoriska enligt aktiebolags­lagen och bolags­ordningen.

Bolaget offentliggör dag för årsstämman så snart styrelsen fattat beslut om detta, dock senast i samband med tredje kvartalsrapporten. Uppgifterna om ort och dag finns på bolagets hemsida. Aktieägare som är införd i den av Euroclear förda aktieboken på avstämningsdagen och som har anmält deltagande i tid har rätt att delta i stämmor och rösta för sitt aktieinnehav. All information om bolagets stämmor såsom anmälan, rätt att få ärende infört i kallelsen, protokoll etc. finns att hämta på bolagets webbplats.

Det är bolagets ambition att bolagsstämman ska vara ett adekvat organ för aktieägarna varför målsättningen är att hela styrelsen, representant från valberedning, verkställande direktör, övriga personer ur ledningen samt revisor alltid ska närvara vid stämman.

Extra bolagsstämma sammankallas när styrelsen eller revisorerna finner detta påkallat

Bolagsordning

Här finns bolagsordning för FM Mattsson AB (publ), med organisationsnummer 556051-0207, antagen vid årsstämma den 12 maj 2022.