Valberedning inför FM Mattsson Mora Groups årsstämma 2018

Enligt beslut från tidigare årsstämma i FM Mattsson Mora Group AB ska valberedningen utgöras av en representant för var och en av de tre röstmässigt största aktieägarna. Vid bedömningen av vilka som ska anses vara de största aktieägarna i bolaget ska vid beräkningen av ägarandel hänsyn tas till ägande utifrån grupper av aktieägare som samverkar. Om någon av dem inte utövar rätten att utse en ledamot går rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägaren. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den största aktieägaren, såvida inte annat har avtalats mellan ledamöterna.

Sammansättningen av valberedningen inför årsstämman 2018 ska baseras på uppgifterna i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per utgången av tredje kvartalet 2017. Namnen på valberedningens ledamöter ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts, dock senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandattid löper intill dess att en ny valberedning utsetts.

Valberedning:
Hans Karlsson, valberedningens ordförande, representerar 26,96 procent av rösterna
Mats Rylander, representerar 25,9 procent av rösterna
Cathrine Eriksson Olsson, representerar   2,75 procent av rösterna 

Årsstämman i FM Mattsson Mora Group kommer att hållas den 15 maj 2018 i Mora.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedning kan vända sig till valberedningen på e-post valberedningen@fmm-mora.se eller via bolagets postadress enligt nedan. För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 27 mars 2018.

FM Mattsson Mora Group AB
Box 480
SE-792 27 MORA
  

För ytterligare information vänligen kontakta:
Johnny Alvarsson, styrelseordförande, telefon +46 70 589 17 95
   

FM Mattsson Mora Group bedriver försäljning, tillverkning samt produktutveckling av vattenkranar under de starka och väletablerade varumärkena FM Mattsson, Mora Armatur och Damixa. Norden är koncernens huvudmarknad. Koncernen omsätter över 1 miljard kronor och har över 550 anställda. Bolagets B-aktie är sedan den 10 april 2017 noterad på Nasdaq Stockholm.