Strategi

Omvärldens åsikter och önskemål värderas högt på FM Mattsson Group. Koncernen arbetar aktivt med att stärka relationerna till sina intressenter genom att vara en lyhörd aktör, producent och samarbetspartner. En förutsättning för att arbetet ska ge önskat resultat är att hållbarhet ska vara en lika självklar prioritering för intressenterna som det är i verksamheten. En kontinuerlig dialog förs med dem och i och med de nya hållbarhetsmålen som formulerades under 2017 har en utförlig analys gjorts där intressenternas synpunkter kring hållbarhet förts fram.

För externa intressenter, exempelvis kunder, leverantörer, investerare och myndigheter, är det utöver lagkrav mycket viktigt att ord följs av handling. Policydokument är viktiga men kräver rutiner för uppföljning och implementering. En gemensam viktig aspekt för intressenterna är transparens i kommunikationen kring hållbarhet och verksamheten. Andra faktorer som klassas som mycket viktigt är hanteringen av miljöfarliga ämnen och utfasning av tungmetaller, energieffektivitet och rent vatten. Att en produkts miljömärkningar finns registrerade i olika system för miljövärdering av byggvaruprodukter så att information kan samlas in kring produktens efterlevnad av miljökrav är viktigt. Installatörer och distributörer värderar hälso- och miljösmarta material och optimerade transporter högst.

En utmaning för koncernen är att kommunicera fördelarna med sina miljösmarta lösningar så att kunderna kan fatta hållbara beslut.

För ägare och styrelse är det mycket viktigt att resurserna används effektivt, vilket kräver ett hållbart arbetssätt genom hela värdekedjan. Riskhantering är också ett område som värderas högt då det rör både koncernens ansvar mot omvärlden och säkerheten för den fortsatta verksamheten. Medarbetare värderar bra arbetsmiljö, anställningstrygghet och fördelaktiga sociala förhållanden. Det är en viktig del i koncernens strategi att vara branschens mest attraktiva arbetsgivare.

Våra intressenter

Interna

 • Aktieägare
 • Styrelse
 • Dotterbolag
 • Medarbetare

Externa

 • Kunder
 • Kunder, installatörer
 • Kunder, distributörer
 • Leverantörer
 • Kommun och myndigheter
 • Arbetstagarorganisationer
 • Skolor och universitet
 • Grannar
 • Banker och försäkringsbolag
 • Frivilliga organisationer
 • Opinionsbildare