Tre fokusområden som bidrar till en mer hållbar värld

Hållbart företagande innebär ett arbete i flera dimensioner. Vi arbetar aktivt med att utveckla hållbarare produkter, göra ansvarsfulla inköp, minimera vårt eget miljöavtryck och att prioritera en hållbar arbetsmiljö för våra anställda. Utifrån dessa olika dimensioner arbetar vi efter våra tre fokusområden där vi kan skapa en positiv förändring för både oss själva och vår omvärld. Vi har kopplat dessa fokusområden till de globala målen som vi har tagit avstamp från och som vi jobbar mot.

FM Mattsson Group tillämpar en miljöpolicy och flertalet andra väl implementerade policyer för att systematiskt och metodiskt arbeta med hållbarhetsfrågor och ta ansvar för klimat och miljö, medarbetare och närsamhälle. Alla medarbetare är delaktiga i miljöarbetet medan mål och riktning beslutas på koncernnivå. En stabil och lönsam affär tillsammans med goda relationer med koncernens intressenter skapar förutsättningar för ett ansvarsfullt företagande både ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. Med bakgrund i väsentlighets- och intressentanalys som gjorts under året samt koncernens miljöansvar och påverkan på omvärlden har följande tre fokusområden identifierats: