Stora besparingar med ”intelligenta” blandare från FM Mattsson

Energikostnader är en av de tyngsta utgifterna för såväl villaägare som större fastighetsägare. Ett genomfört försöksprojekt i Umeå påvisar att ett byte från standardblandare till energibesparande och ”intelligenta” blandare från FM Mattsson sänker varmvattenförbrukningen med 30 procent.

Energikostnader är en av de tyngsta utgifterna för såväl villaägare som större fastighetsägare. Ett genomfört försöksprojekt i Umeå påvisar att ett byte från standardblandare till energibesparande och ”intelligenta” blandare från FM Mattsson sänker varmvattenförbrukningen med 30 procent. Vad gäller kallvatten minskar förbrukningen med 15 procent. Resulaten visar att det finns stora besparingar att göra.

FM Mattsson genomförde projektet i samarbete med Umeå universitet och AB Bostaden. Testerna pågick under cirka två år (oktober 2012–augusti 2014), i AB Bostadens nybyggda fastigheter i stadsdelen Ålidhem i Umeå, och omfattade nästan hundra lägenheter. En så kallad ecologger installerades i varje lägenhet och genom denna registrerades inomhustemperatur, elanvändning samt kall- och varmvattenförbrukning.

Efter ett år byttes blandarna av standardtypen FM Mattson 9000 ut mot FM Mattsson 9000E i en tredjedel av lägenheterna och övriga lägenheter användes som referens. Testresultatet och mätningarna visar att skiftet till energibesparande blandare sänkte den totala varmvatten-förbrukningen med 30 procent jämfört med referenslägenheterna.

– Detta är såvitt jag vet det enda fullskaletest som gjorts i Sverige gällande energibesparande blandare, säger Staffan Andersson, docent i energiteknik vid Umeå universitet och ansvarig för testerna samt utvärderingen.

– För att påverka användningen av varmvatten finns i huvudsak två vägar att gå; genom tekniska lösningar eller genom beteendeförändringar. Att byta till energibesparande blandare är enligt vår studie ett enkelt sätt att minska förbrukningen, fortsätter Staffan.

”Intelligenta” blandarna har kallstartsfunktion vilket innebär att det bara kommer kallvatten när kranen öppnas med spaken rakt fram. Först när greppspaken flyttas till vänster kommer det varmvatten. Blandarna har även en inbyggd strypning av flödet.

Energikostnaderna är en av de tyngsta utgifterna för fastighetsägare. Den energi som krävs för varmvattenberedning ingår i en byggnads totala energianvändning och följaktligen är varmvattenanvändningen också av stort intresse i ett energisparande syfte.

Ostnor utvecklar även en ny generation elektroniska blandare som kommer att testas i de mätarförsedda lägenheterna i Ålidhem i Umeå.

För mer information vänligen kontakta:

Peter Wennerstein


Marknadsdirektör Ostnor

Tel: +46 (0)70 685 64 46 
peter.wennerstein@ostnor.com