OSTNORS VALBEREDNING

I enlighet med de riktlinjer som fastställdes på årsstämman den 7 maj 2013 har Ostnor etablerat en valberedning. Valberedningen skall bereda och till årsstämman 2015 lämna förslag till:

  • val av ordförande vid årsstämman
  • val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse
  • styrelsearvode
  • val av och arvodering till revisor

Valberedningen inför årsstämman 2015 utgörs av:

  • Agneta Eriksson
  • Lena Hermansson
  • Hans Karlsson

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedningen@ostnor.se eller per post till Ostnor AB, attn Valberedningen, Box 480, 792 27 Mora. För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 16 januari 2015.

För ytterligare information kontakta styrelsens ordförande Christer Lenner, Ostnor AB (publ), 0705-910305.

Ostnor bedriver försäljning, tillverkning samt produktutveckling av vattenkranar under de starka och väletablerade varu-märkena FM Mattsson, Mora Armatur och Damixa. Norden är koncernens huvudmarknad. Koncernen omsätter över 1 miljard kronor och har över 550 anställda.