Omvandling av aktier

Enligt bolagsordningen för FM Mattsson Mora Group AB (publ) (”FM Mattsson Mora Group” eller ”Bolaget”), har ägare till A-aktie rätt att begära att aktien omvandlas till B-aktie. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i Bolaget.

Under april månad har hos Bolagsverket, på begäran av aktieägare, registrerats en omvandling av 18 000 A-aktier till B-aktier. Denna omvandling har under maj månad även blivit införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår därefter till 31 696 200.

Efter omvandlingen uppgår det totala antalet registrerade aktier i FM Mattsson Mora Group till 13 445 100, varav 2 027 900 är A-aktier och 11 417 200 är B-aktier.


För ytterligare information vänligen kontakta:

Fredrik Skarp, Verkställande direktör, telefon: +46 70 541 55 41
Anna-Carin Bjelkeby, ekonomi- och finansdirektör, telefon: +46 70 580 62 25
Patrik Linzenbold, IR-chef, telefon: +46 708 25 26 30

Informationen är sådan som FM Mattsson Mora Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 31 maj 2017, klockan 08:00.

FM Mattsson Mora Group bedriver försäljning, tillverkning samt produktutveckling av vattenkranar under de starka och väletablerade varumärkena FM Mattsson, Mora Armatur och Damixa. Norden är koncernens huvudmarknad. Koncernen omsätter över 1 miljard kronor och har över 550 anställda. Bolagets B-aktie är sedan den 10 april 2017 noterad på Nasdaq Stockholm.