Kommuniké från årsstämma i FM Mattsson Mora Group AB den 15 maj 2018

Årsstämma i FM Mattsson Mora Group AB ägde rum den 15 maj 2018 i Mora varvid aktieägarna fattade följande beslut. Årsstämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkningarna för bolaget samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2017.

Årsstämman beslutade vidare om en utdelning om oförändrat 3,00 kronor per aktie med avstämningsdag för utdelning den 17 maj 2018. Utdelningen beräknas komma att skickas ut av Euroclear Sweden AB den 22 maj 2018.

Styrelsens ledamöter och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Val av styrelse och revisor samt beslut om arvode
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till stämmovalda ledamöter ska utgå med 350 tkr (250 tkr) till styrelsens ordförande och med vardera 195 tkr (155 tkr) till övriga stämmovalda ledamöter. Därutöver föreslås att arvode till revisionsutskottets ledamöter ska utgå med 50 tkr (40 tkr) till ordförande och med vardera 30 tkr (25 tkr) till övriga ledamöter av utskottet. Beslutades även att ersättning till ledamöter av ersättningsutskottet ska utgå med 5 tkr per sammanträde. Beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att bolagets styrelse ska bestå av fem stämmovalda ledamöter. Stämman beslutade att omvälja Johnny Alvarsson, Lars Erik Blom, Christer Lenner och Anna Stålenbring samt nyval av Marie Bark. Johnny Alvarsson omvaldes till styrelsens ordförande.

Beslutades även att omvälja revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor. KPMG AB har meddelat att auktoriserade revisorn Helena Arvidsson Älgne fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare och styrelseledamöter för arbete som inte utgör styrelsearbete
Årsstämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och styrelseledamöter för arbete som inte utgör styrelsearbete i enlighet med styrelsens förslag.

Förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av nya B-aktier eller konvertibler utbytbara till nya B-aktier, i enlighet med förslag i punkt 14 i kallelsen.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Johnny Alvarsson, Ordförande, telefon: +46 70 589 1795
Fredrik Skarp, Verkställande direktör, telefon: +46 250 59 64 05