Kommuniké från årsstämma i FM Mattsson Mora Group AB den 14 maj 2020

Årsstämma i FM Mattsson Mora Group AB ägde rum den 14 maj 2020 i Mora varvid aktieägarna fattade följande beslut. Årsstämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkningarna för bolaget samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2019.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inte utbetala aktieutdelning. Styrelsen har ambitionen att senare i år utvärdera situationen och, om förutsättningar föreligger, kalla till extra bolagsstämma för beslut om utdelning.

Styrelsens ledamöter och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Val av styrelse och revisor samt beslut om arvode
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till stämmovalda ledamöter ska utgå oförändrat med 350 tkr till styrelsens ordförande och med vardera 195 tkr till övriga stämmovalda ledamöter. Därutöver beslutades att arvode till revisionsutskottets ledamöter ska utgå oförändrat med 50 tkr till ordförande och med vardera 30 tkr till övriga ledamöter av utskottet. Beslutades även att ersättning till ledamöter av ersättningsutskottet ska utgå med 5 tkr per sammanträde. Beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att bolagets styrelse ska bestå av fem stämmovalda ledamöter. Stämman beslutade att omvälja Johnny Alvarsson, Lars Erik Blom, Marie Bark, Anna Stålenbring och Håkan Broman. Johnny Alvarsson omvaldes till styrelsens ordförande.

Beslutades även att omvälja revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor. KPMG AB har meddelat att auktoriserade revisorn Helena Arvidsson Älgne fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare och styrelseledamöter för arbete som inte utgör styrelsearbete
Årsstämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och styrelseledamöter för arbete som inte utgör styrelsearbete i enlighet med styrelsens förslag.

Förslag om emissionsbemyndigande för styrelsen att besluta om företagsförvärv
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av nya B-aktier eller konvertibler utbytbara till nya B-aktier, i enlighet med förslag i punkt 13 i kallelsen.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Johnny Alvarsson, ordförande, telefon: +46 (0)70 589 1795
Fredrik Skarp, verkställande direktör, telefon: +46 (0)250-59 64 05

FM Mattsson Mora Group bedriver försäljning, tillverkning samt produktutveckling av vattenkranar under de starka och väletablerade varumärkena FM Mattsson, Mora Armatur, Damixa och Hotbath. Koncernens vision är att vara kundens första val för blandare i badrum och kök. Verksamheten omsatte 2019 över 1,4 miljard kronor genom sina bolag i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Benelux, Tyskland och Italien och hade över 500 anställda (siffrorna har justerats i och med förvärvet av Hotbath i maj 2019). FM Mattsson Mora Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.