Kommuniké från årsstämma i FM Mattsson Mora Group AB den 12 maj 2022

Årsstämma i FM Mattsson Mora Group AB ägde rum den 12 maj 2022.

Årsstämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkningarna för bolaget samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2021.

Årsstämman beslutade vidare om en utdelning om 7,50 kronor per aktie med avstämningsdag för utdelning den 16 maj 2022. Utdelningen beräknas komma att skickas ut av Euroclear Sweden AB den 19 maj 2022.

Styrelsens ledamöter och vd beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Val av styrelse och revisor samt beslut om arvode
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till stämmovalda ledamöter ska utgå med 450 tkr till styrelsens ordförande och med vardera 220 tkr till övriga stämmovalda ledamöter. Därutöver beslutades att arvode till revisionsutskottets ledamöter ska utgå oförändrat med 50 tkr till ordförande och med vardera 30 tkr till övriga ledamöter av utskottet. Beslutades även att ersättning till ledamöter av ersättningsutskottet ska utgå med 5 tkr per sammanträde. Beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att bolagets styrelse ska bestå av fem stämmovalda ledamöter. Stämman beslutade att omvälja Johnny Alvarsson, Lars Erik Blom, Marie Bark, Anna Stålenbring och Håkan Broman. Johnny Alvarsson omvaldes till styrelsens ordförande.

Beslutades även att omvälja revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor. KPMG AB har meddelat att auktoriserade revisorn Hök Olov Forsberg kommer att vara huvudansvarig revisor.

Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare och styrelseledamöter för arbete som inte utgör styrelsearbete
Årsstämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och styrelseledamöter för arbete som inte utgör styrelsearbete i enlighet med styrelsens förslag.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av nya B-aktier eller konvertibler utbytbara till nya B-aktier, i enlighet med kallelsen.

Aktiesplit samt antagande av justerad bolagsordning
Årsstämman beslutade om uppdelning av aktierna (s.k. split) 3:1 varigenom varje befintlig aktie delas upp i tre nya aktier av samma slag och aktiernas kvotvärde ändras från 1 kr till ca 0,33 kr. Efter genomförd uppdelning kommer antalet aktier ändras från 14 103 477 till 42 310 431 aktier, varav 6 069 000 av serie A och 36 241 431 av serie B (baserat på antalet utestående aktier vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen).
Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdag för uppdelningen av aktierna.

Årsstämman beslutade om justeringar av bolagsordningen enligt följande:

§ 1
Bolagets företagsnamn är FM Mattsson AB (publ).

§ 5
Antalet aktier skall vara lägst 30.000.000 och högst 120.000.000

§ 12
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.