KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I FM MATTSSON MORA GROUP AB DEN 12 MAJ 2016

Årsstämman i FM Mattsson Mora Group AB (”Bolaget” eller ”FM Mattsson Mora”) ägde rum den 12 maj 2016 i Mora. I samtliga föreslagna ärenden beslutade aktieägarna i enlighet med styrelsens samt valberedningens förslag. I det följande redogörs för de fattade besluten.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställde balans- och resultaträkningarna för Bolaget samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2015.

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade om en utdelning på 3,00 kronor per aktie (oförändrat från föregående år) och en extra utdelning om 5,00 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning fastställdes till den 16 maj 2016. Utdelningen beräknas utbetalas av Euroclear Sweden AB den 19 maj 2016.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Val av styrelse och revisor samt beslut om arvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till stämmovalda ledamöter skulle utgå med 210 000 kronor till styrelsens ordförande och med 145 000 kronor vardera till övriga stämmovalda styrelseledamöter. Vidare beslutades att arvode till revisionsutskottets ledamöter skulle utgå med 40 000 kronor till utskottets ordförande och med 25 000 kronor till övriga ledamöter av utskottet. Beslutades även att ersättning till ledamöter av ersättningsutskottet skulle utgå med 5 000 kronor per sammanträde. Beslutades att arvode till revisor skulle utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att Bolagets styrelse ska bestå av sju stämmovalda ledamöter. Stämman beslutade att omvälja Johnny Alvarsson, Lars Erik Blom, Erik Eriksson, Christer Lenner, Lotta Lundén och Hans Åke Norås samt välja Anna Stålenbring till ny ledamot. Johnny Alvarsson omvaldes till styrelsens ordförande.

Beslutades även att omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som Bolagets revisor, med den auktoriserade revisorn Helena Arvidsson Älgne som huvudansvarig revisor.

Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare och styrelseledamöter för arbete som inte utgör styrelsearbete

Årsstämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och styrelseledamöter för arbete som inte utgör styrelsearbete i enlighet med styrelsens förslag.

Principer för utseende av valberedningen

Årsstämman beslutade att anta nya principer för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma, besluta om nyemission av högst 3 miljoner aktier av serie B utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Enligt beslutet får styrelsens beslut förenas med villkor om att tecknade aktier kan betalas genom kvittning eller apport. Bemyndigandet ska kunna användas för nyemission av högst 2 miljoner aktier för genomförande av notering av Bolagets aktie samt för nyemission av högst 1 miljon aktier för förvärv av företag.

För ytterligare information kontakta:
Johnny Alvarsson, Ordförande. Telefon +46 (0) 70 589 1795
Fredrik Skarp, VD och Koncernchef. Telefon +46 (0)250 59 64 05

FM Mattsson Mora Group bedriver försäljning, tillverkning samt produktutveckling av vattenkranar under de starka och väletablerade varumärkena FM Mattsson, Mora Armatur och Damixa. Norden är koncernens huvudmarknad. Koncernen omsätter över 1 miljard kronor och har över 550 anställda.