Kommuniké från årsstämma i FM Mattsson Mora Group AB den 11 maj 2021

Årsstämma i FM Mattsson Mora Group AB ägde rum den 11 maj 2021.

Med anledning av risken för spridning av covid-19 genomfördes årsstämman genom poströstning med stöd av tillfälliga regler. Möjlighet att närvara personligen eller genom ombud på årsstämman fanns därmed inte.

Årsstämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkningarna för bolaget samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2020.

Årsstämman beslutade vidare om en utdelning om 4,50 kronor per aktie med avstämningsdag för utdelning den 14 maj 2021. Utdelningen beräknas komma att skickas ut av Euroclear Sweden AB den 19 maj 2021.

Styrelsens ledamöter och vd beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Val av styrelse och revisor samt beslut om arvode
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till stämmovalda ledamöter ska utgå med 410 tkr till styrelsens ordförande och med vardera 210 tkr till övriga stämmovalda ledamöter. Därutöver beslutades att arvode till revisionsutskottets ledamöter ska utgå oförändrat med 50 tkr till ordförande och med vardera 30 tkr till övriga ledamöter av utskottet. Beslutades även att ersättning till ledamöter av ersättningsutskottet ska utgå med 5 tkr per sammanträde. Beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att bolagets styrelse ska bestå av fem stämmovalda ledamöter. Stämman beslutade att omvälja Johnny Alvarsson, Lars Erik Blom, Marie Bark, Anna Stålenbring och Håkan Broman. Johnny Alvarsson omvaldes till styrelsens ordförande.

Beslutades även att omvälja revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor. KPMG AB har meddelat att auktoriserade revisorn Helena Arvidsson Älgne fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare och styrelseledamöter för arbete som inte utgör styrelsearbete
Årsstämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och styrelseledamöter för arbete som inte utgör styrelsearbete i enlighet med styrelsens förslag.

Förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av nya B-aktier eller konvertibler utbytbara till nya B-aktier, i enlighet med förslag i punkt 12 i kallelsen.

Förslag till antagande av justerad bolagsordning för att möjliggöra poströstning
Årsstämman beslutade att anta en justerad bolagsordning genom införande av en ny paragraf 14 med följande innehåll;
Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post i enlighet med 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.