Kallelse till extrastämma

Kallelse till extrastämma

Aktieägarna i FM Mattsson Mora Group AB (publ), org. nr 556051-0207, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 29 september 2020 kl. 14.00 i bolagets lokaler, Mora Armaturs gamla fabrikslokal, Östnorsvägen 100 i Mora.
 

Registrering i aktiebok samt anmälan

Aktieägare som önskar deltaga på extrastämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 21 september 2020 och dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 23 september 2020. Anmälan kan göras på en särskild anmälningslänk på bolagets hemsida www.fmm-mora.com, per telefon på 0250-59 60 05 kl. 09–14 eller per post till FM Mattsson Mora Group AB (publ), Box 480, 792 27 Mora. Vid anmälan ombeds i förekommande fall aktieägare att också lämna uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rösträtt vid bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 23 september 2020. Detta innebär att aktieägare i god tid dessförinnan måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Fortsatta åtgärder med anledning av coronaviruset 

Extrastämman kommer precis som årsstämman i maj 2020 att skalas ned till ett absolut minimum för att minska risken för smittspridning. Styrelsen och vd uppmanar aktieägarna att i möjligaste mån lämna fullmakt för att begränsa antalet fysiska deltagare. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.fmm-mora.com samt på bolagets kontor och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Föredragningslista

  1. Extrastämman öppnas
  2. Val av ordförande på stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Val av två justeringsmän
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Beslut om vinstutdelning
  8. Extrastämman avslutas

Förslag

Punkt 7

Inom ramen för fritt eget kapital enligt den av årsstämman den 14 maj 2020 fastställda balansräkningen har styrelsen föreslagit en utdelning (efterutdelning) om 3,50 kr per aktie med avstämningsdag den 1 oktober 2020. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att skickas ut från Euroclear Sweden AB den 6 oktober 2020. Styrelsens fullständiga förslag till utdelningsbeslut jämte revisorsyttrande kommer senast från och med den 8 september 2020 att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.fmm-mora.com samt på bolagets kontor. Handlingarna kommer att skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.  Aktieägarna har vid stämman rätt att ställa frågor avseende förslaget. 

Aktier och röster

I bolaget finns vid tidpunkten för kallelsen totalt 13 887 293 utestående aktier, representerande totalt 32 094 293 röster, fördelat på 2 023 000 A-aktier, representerande 20 230 000 röster, och 11 864 293 B-aktier, representerande 11 864 293 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

_____________________________

Mora i augusti 2020, styrelsen

FM Mattsson Mora Group bedriver försäljning, tillverkning samt produktutveckling av vattenkranar under de starka och väletablerade varumärkena FM Mattsson, Mora Armatur, Damixa och Hotbath. Koncernens vision är att vara kundens första val för blandare i badrum och kök. Verksamheten omsatte 2019 över 1,4 miljard kronor genom sina bolag i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Benelux, Tyskland och Italien och hade över 500 anställda (siffrorna har justerats i och med förvärvet av Hotbath i maj 2019). FM Mattsson Mora Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.