Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i FM Mattsson Mora Group AB (publ), org. nr. 556051-0207, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 maj 2016 kl. 17.30 på Mora Parken i Mora.

Registrering i aktiebok samt anmälan
Aktieägare som önskar deltaga på årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 6 maj 2016 dels anmäla sig (i förekommande fall ombeds vänligen att aktieägare lämnar uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde) hos bolaget, Att: Alexandra Andersson, senast fredagen den 6 maj 2016 per post till FM Mattsson Mora Group AB (publ), Box 480, 792 27 MORA, alternativt mail alexandra.andersson@fmm-mora.com. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rösträtt vid bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast fredagen den 6 maj 2016. Detta innebär att aktieägare i god tid dessförinnan måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. Fullmaktsformulär kommer från och med den 21 april 2016 att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.fmm-mora.com samt på bolagets kontor och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Anmäl samtidigt som ovan om ni önskar ta del av en lättare förtäring direkt efter stämman.

För att underlätta besvarandet av frågor vid stämman bör dessa skickas in i förväg till bolaget, Att Alexandra Andersson, helst två veckor före stämman.

Föredragningslista

1.    Årsstämman öppnas
2.    Val av ordförande på stämman
3.    Upprättande och godkännande av röstlängd
4.    Godkännande av dagordning
5.    Val av två justeringsmän
6.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7.    Verkställande direktörens anförande samt frågestund
8.    Framläggande av årsredovisning för 2015 och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, redogörelse från revisorn för revisionsarbetet
9.    Beslut
          a)    om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
          b)    om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning,
          c)    om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
10.    Redogörelse för valberedningens arbete samt förslag
11.    Fastställelse av arvoden åt styrelse och revisor
12.    Fastställande av antal samt val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt val av revisor
13.    Beslut om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare och styrelseledamöter för arbete som inte utgör styrelsearbete
14.    Antagande av nya principer för valberedningen
15.    Styrelsens förslag till emissionsbemyndigande
16.    Årsstämman avslutas

Förslag m.m.

Punkt 2
Valberedningen föreslår att styrelseordföranden Johnny Alvarsson ska vara ordförande på årsstämman.

Punkt 9 b
Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 3,00 kr per aktie (oförändrat) och en extra utdelning om 5,00 kr per aktie, med avstämningsdag den 16 maj 2016. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att skickas ut från Euroclear Sweden AB den 19 maj 2016.

Punkt 11
Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöterna oförändrat ska utgå med 210 tkr till ordföranden och med vardera 145 tkr till övriga stämmovalda ledamöter. Därutöver föreslås arvode utgå till revisionsutskottets ledamöter med 40 tkr till ordföranden och med vardera 25 tkr till övriga ledamöter samt till ersättningsutskottets ledamöter med 5 tkr per sammanträde. Liksom tidigare ska styrelseledamot kunna fakturera arvodet från eget bolag.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna oförändrat ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju stämmovalda ledamöter. Vidare föreslås omval av Johnny Alvarsson, Lars Erik Blom, Erik Eriksson, Christer Lenner, Lotta Lundén och Hans Åke Norås samt nyval av Anna Stålenbring. Johnny Alvarsson föreslås omväljas till styrelsens ordförande.

Kort fakta om föreslagna ledamoten Anna Stålenbring:
Anna Stålenbring har över 20 års erfarenhet från ledande befattningar i förpackningskoncernen Nefab, varav 13 år som CFO. Hon har tidigare arbetat som controller på Itab och som revisor. Det senaste året har Anna arbetat med kontraktuella frågor, förbättringsarbete samt sammanslagnings-/förvärvsfrågor på Nefab. Sedan 2015 arbetar Anna som konsult med fokus på styrelseuppdrag. Anna är även styrelseledamot i Troax AB. Hon har inga aktier i FM Mattsson Mora Group AB.

Valberedningen föreslår att till revisionsbolag väljs KPMG AB som meddelat att auktoriserade revisorn Helena Arvidsson Älgne i så fall kommer att vara huvudansvarig.

Punkt 13
Enligt ersättningsutskottets rekommendation föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och styrelseledamöter i huvudsak i enlighet med följande:

Ersättning till ledande befattningshavare
Ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. Den totala ersättningen ska motsvara den aktuella befattningens ansvar och komplexitet samt befattningshavarens prestation. Rörlig ersättning ska baseras på koncernens rörelseresultat för räkenskapsåret 2016. Den rörliga ersättningen ska vara maximerad, för verkställande direktören till högst 50 procent av grundlönen och för andra ledande befattningshavare till högst 35 procent av grundlönen.

Ersättning till styrelseledamöter för konsultinsatser
Stämmovalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode vilket ska godkännas av styrelsen.

Punkt 14
Valberedningen föreslår antagande av nya principer för valberedningen.

Punkt 15
Styrelsen föreslår att årsstämman ska bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma, besluta om nyemission av högst 3 miljoner aktier av serie B utan företrädesrätt för bolagets aktieägare. Styrelsens beslut får förenas med villkor om att tecknade aktier kan betalas genom kvittning eller apport. Bemyndigandet ska kunna användas för nyemission av högst 2 miljoner aktier för genomförande av notering av bolagets aktie samt för nyemission av högst 1 miljon aktier för förvärv av företag.

Majoritetsregler
För giltigt beslut enligt punkten 15 krävs att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Handlingar
Årsredovisning och revisionsberättelse samt förslag till nya principer för valberedningen kommer senast från och med den 21 april 2016 att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.fmm-mora.com samt på bolagets kontor. Handlingarna kommer att skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även framläggas på stämman.

Upplysningar på årsstämman
Styrelsen och verkställande direktören ska om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Aktier och röster
I bolaget finns vid tidpunkten för kallelsen totalt 11 445 100 utestående aktier, representerande totalt 29 858 200 röster, fördelat på 2 045 900 A-aktier, representerande 20 459 000 röster och 9 399 200 B-aktier, representerande 9 399 200 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Mora i april 2016
Styrelsen och verkställande direktören