Kallelse årsstämma

Aktieägarna i FM Mattsson AB (publ), org. nr 556051-0207, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 maj 2023 kl. 17.00 i Mora Parken, i Mora.

Registrering i aktiebok samt anmälan
Aktieägare som önskar deltaga på årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 3 maj 2023 och dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 5 maj 2023. Anmälan kan göras på en särskild anmälningslänk på bolagets hemsida www.fmmattssongroup.com, per telefon på 070-824 80 00 eller per post till FM Mattsson AB (publ), Box 480, 792 27 Mora. Vid anmälan ombeds i förekommande fall aktieägare att också lämna uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida www.fmmattssongroup.com. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rösträtt vid bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Detta innebär att aktieägare i god tid dessförinnan måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast fredagen den 5 maj 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Anmäl samtidigt som ovan om ni önskar delta på fabriksvisning före stämman (kl. 15.00) och/eller ta del av en lättare förtäring direkt efter stämman. För att underlätta besvarandet av frågor vid stämman bör dessa skickas in i förväg, helst två veckor före stämman, till bolaget, att Alexandra Andersson eller per mejl, alexandra.andersson@fmmattssongroup.com.
 
Poströstning som alternativ
Som ett alternativ till att delta på årsstämman fysiskt kan aktieägare istället poströsta. Vid poströstning ska användas det formulär som bolaget tillhandahåller via sin hemsida www.fmmattssongroup.com samt på bolagets kontor. Komplett ifyllt och undertecknat röstformulär sänds med post till FM Mattsson AB, ”Årsstämma”, Box 480, 792 27 Mora senast den 5 maj 2023. Aktieägare kan alternativt avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via länk på bolagets hemsida. För aktieägare som poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska även registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas. Aktieägaren ska på poströstblanketten ange ja eller nej på de angivna frågorna och får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Föredragningslista

1. Årsstämman öppnas
2. Val av ordförande på stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Verkställande direktörens anförande samt frågestund
8. Framläggande av årsredovisning för 2022 och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, redogörelse från revisorn för revisionsarbetet
9. Beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning,
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
10. Redogörelse för valberedningens arbete samt förslag
11. Fastställelse av arvoden åt styrelse och revisor
12. Fastställande av antal samt val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt val av revisor
13. Godkännande av Ersättningsrapport
14. Styrelsens förslag till emissionsbemyndigande avseende företagsförvärv
15. Årsstämman avslutas

Förslag m.m.

Punkt 2
Valberedningen föreslår att styrelseordföranden Johnny Alvarsson ska vara ordförande på årsstämman.

Punkt 9 b
Styrelsen har föreslagit en utdelning om 2,50 kr per aktie med avstämningsdag den 15 maj 2023. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att skickas ut från Euroclear Sweden AB den 19 maj 2023.

Punkt 11
Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 450 tkr (450) till ordföranden och med vardera 220 tkr (220) till övriga stämmovalda ledamöter. Därutöver föreslås att arvode oförändrat ska utgå till revisionsutskottets ledamöter med 50 tkr till ordföranden och med vardera 30 tkr till övriga ledamöter samt till ersättningskommitténs ledamöter med oförändrat 5 tkr per sammanträde.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna oförändrat ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12
Valberedningen föreslår att styrelsen fortsatt ska bestå av fem stämmovalda ledamöter. Valberedningen föreslår omval av Johnny Alvarsson, Marie Bark, Lars Erik Blom och Håkan Broman samt nyval av Lars Kvarnsund. Johnny Alvarsson föreslås omväljas till styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår att till revisionsbolag omväljs KPMG AB som meddelat att auktoriserade revisorn Hök Olov Forsberg blir huvudansvarig.

Punkt 13
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Punkt 14
Liksom för tidigare år föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av nya B‑aktier eller konvertibler utbytbara till nya B-aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra att bolagets vid årsstämman registrerade aktiekapital ökas med mer än totalt 10 procent. Styrelsen ska även ha rätt att fatta beslut i sådant fall då tillskott kan ske med annan egendom än pengar (apport) eller med kvittningsrätt eller i övrigt med villkor.
Bemyndigandet avser endast företagsförvärv, vilket är skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket samt vid Euroclear.

Majoritetsregler
För giltigt beslut enligt punkten 14 krävs att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Handlingar
Kopior av årsredovisning och revisionsberättelse, samt revisorsyttrande avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen kommer från och med den 20 april 2023 att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.fmmattssongroup.com samt på bolagets kontor. Handlingarna kommer att skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse finns tillgängligt på bolagets hemsida. Handlingarna kommer även framläggas på stämman.

Upplysningar på årsstämman
Styrelsen och verkställande direktören ska om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Aktier och röster
I bolaget finns vid tidpunkten för kallelsen totalt 42 310 431 utestående aktier, representerande totalt 96 931 431 röster, fördelat på 6 069 000 A-aktier, representerande 60 690 000 röster, och 36 241 431 B-aktier, representerande 36 241 431 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.
_____________________________
Mora i april 2023, styrelsen