FM Mattsson Mora Groups bokslutskommuniké januari – december 2015

FJÄRDE KVARTALET 2015

 • Nettoomsättningen uppgick till 269,7 Mkr (243,0), en ökning med 11 procent jämfört med fjärde kvartalet 2014 vilket i sin helhet skett genom organisk tillväxt.  
 • Rörelseresultatet uppgick till 7,8 Mkr jämfört med 0,6 Mkr föregående år. Kvartalet belastades av jämförelsestörande poster om 1,8 Mkr.
 • Resultat per aktie var 0,46 kr (-0,17).
 • Kassaflödet efter investeringar uppgick till 20,0 Mkr (13,9).

JANUARI-DECEMBER 2015

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 112,6 Mkr (969,0), en ökning med 14,8 procent jämfört med 2014. Ökningen motsvarar en organisk tillväxt om 6,2 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 85,7 Mkr jämfört med 48,3 föregående år. Perioden belastades av jämförelsestörande poster om 4,9 Mkr.
 • Resultat per aktie var 5,38 kr (2,72).
 • Kassaflödet efter investeringar uppgick till 83,4 Mkr (-67,8).
 • Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 3,00 kr per aktie (3,00) och en extra utdelning om 5,00 kr per aktie.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Fredrik Skarp utsedd till ny VD och koncernchef för FM Mattsson Mora Group. Han tillträder som VD den 14 mars 2016 och fram till dess är marknadsdirektör Peter Wennerstein tf VD för bolaget.
 • Claes Seldeby slutade den 31 januari 2016.
 • Senarelagd tidplan för FM Mattsson Mora Groups börsnotering
 • Styrelseförändring och inrättande av revisionsutskott

Peter Wennerstein, tf VD kommenterar

Rätt strategi, bra medarbetare och god efterfrågan

För år 2015 rapporterar FM Mattsson Mora Group en stark tillväxt och närmast fördubbling av resultatet. Året avslutades också starkt med ett fjärde kvartal som visade tvåsiffrig tillväxt, i sin helhet organisk, och fortsatt stärkt lönsamhet. För helåret ökade nettoomsättningen med närmare 15 procent till 1 113 Mkr och rörelseresultatet var 85,7 Mkr att jämföra med 48,3 Mkr året innan.

Ett heltäckande erbjudande med tre varumärken och starka produktnyheter i kombination med ökad kontroll över säljarbetet var viktiga faktorer bakom tillväxten. Samtidigt ser vi tydliga resultat av vårt effektiviseringsarbete med en förbättrad lönsamhet som följd.

Under kvartalet fortsatte vi lansera innovativa, hållbara och teknikledande produkter såsom Mora Cera Duo och Mora Pullout samt Damixa Apex Shower System.

Året handlade också om att förbereda både organisation och bolaget för en framtida ägarspridning och börsnotering. Planen att genomföra noteringen under 2015 senarelades. Arbetet fortsätter alltjämt och väntas intensifieras när en ny VD kommit på plats. Claes Seldeby valde att lämna koncernen och slutade den 31 januari 2016.

Styrelsen utsåg i december Fredrik Skarp till ny VD. Han har bred industriell bakgrund när det gäller teknik, produktion och marknadsföring– därutöver har han sina rötter i Dalarna. Fram till dess att Fredrik Skarp tillträder i mars 2016 har jag rollen som tf VD. För mig handlar det därför om att hålla stafettpinnen hårt i handen under en övergångsperiod och säkerställa att vi fortsätter på inslagen väg.

FM Mattsson Mora Group har en tydlig vision att leverera vatten på ett energieffektivt sätt. Vi har en välbalanserad produktportfölj, bra medarbetare och god efterfrågan. Således en stark plattform för fortsatt lönsam tillväxt.
   

För ytterligare information, kontakta
Peter Wennerstein, (tf) VD. Telefon +46 (0)250-596059.
Anna-Carin Bjelkeby, Ekonomi- och finansdirektör. Telefon +46 (0)250-596225.

FM Mattsson Mora Group bedriver försäljning, tillverkning samt produktutveckling av vattenkranar under de starka och väletablerade varumärkena FM Mattsson, Mora Armatur och Damixa med Norden som huvudmarknad. Koncernen har en omsättning som överstiger 1 miljard kronor och cirka 550 anställda. Verksamheten är koncentrerad till Mora i Sverige och Odense i Danmark.