FM Mattsson Mora Group AB offentliggör börsnotering på Nasdaq Stockholm och prospekt samt pris i anledning därav

FM Mattsson Mora Group AB (publ) (”FM Mattsson Mora Group” eller ”Bolaget”) har beslutat att genomföra en ägarspridning av FM Mattsson Mora Groups aktier genom en nyemission av B-aktier (”Erbjudandet”) i syfte att främja Bolagets fortsatta tillväxt och utveckling. Styrelsen för FM Mattsson Mora Group har samtidigt ansökt om notering av Bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm och ansökan har godkänts av bolagskommittén vid Nasdaq Stockholm, under förutsättning att sedvanliga villkor uppfylls. Idag offentliggör Bolaget prospekt samt övriga villkor i Erbjudandet. Priset i Erbjudandet är fast, 68 SEK per B-aktie, och ankarinvesteraren Svolder AB (publ) har åtagit sig att förvärva 1 000 000 B-aktier motsvarande 50 procent av Erbjudandet. Första handelsdag förväntas vara den 10 april 2017.

För mer information, se Bolagets hemsida, http://www.fmm-mora.com/sv/Investerare/Borsnotering/

Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i USA, Australien, Kanada, Hongkong eller Japan, eller annat land till vilken sådan distribution eller publicering skulle vara otillåten.