FM Mattsson AB meddelar nytt antal aktier och röster

FM Mattsson AB har under juni månad genomfört den aktieuppdelning (split) som årsstämman den 12 maj 2022 beslutade om. Härigenom har varje befintlig aktie delats upp i tre nya aktier av samma aktieslag (split 3:1).

Idag, den sista handelsdagen i månaden, uppgår det totala antalet aktier i FM Mattsson AB till 42 310 431 varav 6 069 000 aktier av serie A och 36 241 431 aktier av serie B. Aktierna av serie A representerar 60 690 000 röster och aktierna av serie B representerar 36 241 431 röster, totalt 96 931 431 röster.