Extra bolagstämma 10 augusti 2015

Aktieägarna i Ostnor AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 10 augusti 2015 kl 15.00 i bolagets lokaler på Östnorsvägen 102 (Vita Villan) i Mora.

Registrering i aktiebok samt anmälan

Aktieägare som önskar deltaga på bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 4 augusti 2015 och dels anmäla sig (och eventuellt biträde) hos bolaget, att: Alexandra Andersson, senast den 4 augusti 2015 kl. 16.00, per post till Ostnor AB (publ), Box 480, 792 27 MORA, alternativt mail alexandra.andersson@ostnor.com. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rösträtt vid bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 4 augusti 2015. Detta innebär att aktieägare i god tid dessförinnan måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. Fullmaktsformulär kommer från och med den 3 juli 2015 att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.ostnor.se samt på Bolagets kontor och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Föredragningslista

1.    Den extra bolagsstämman öppnas
2.    Val av ordförande på stämman
3.    Upprättande och godkännande av röstlängd
4.    Godkännande av dagordning
5.    Val av två justeringsmän
6.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7.    Styrelsens förslag till antagande av justerad bolagsordning varigenom firman ändras
8.    Årsstämman avslutas

Förslag m.m.

Punkt 2
Valberedningen föreslår att styrelseordföranden Johnny Alvarsson ska vara ordförande på stämman.

Punkt 7
Styrelsen har föreslagit att § 1 i bolagsordningen istället får följande lydelse;
Bolagets firma är FM Mattsson Mora Group AB (publ).

Aktier och röster

I bolaget finns vid tidpunkten för kallelsen totalt 11 445 100 utestående aktier, representerande totalt 29 858 200 röster, fördelat på 2 045 900 A-aktier, representerande 20 459 000 röster och 9 399 200 B-aktier, representerande 9 399 200 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

För ytterligare information kontakta:

Johnny Alvarsson, Ordförande. Telefon +46 (0) 70 589 1795
Claes Seldeby, VD och Koncernchef. Telefon +46 (0)70 631 6405

Ostnor bedriver försäljning, tillverkning samt produktutveckling av vattenkranar under de starka och väletablerade varumärkena FM Mattsson, Mora Armatur och Damixa. Norden är koncernens huvudmarknad. Koncernen omsätter över 1 miljard kronor och har över 550 anställda.