Delårsrapport Ostnor AB 1 jan–31 mars 2014

Sammanfattning av första kvartalet

  • Nettoomsättningen uppgick till 225,6 Mkr (223,3)
  • Rörelseresultatet uppgick till 18,0 Mkr (28,3)
  • Rörelsemarginalen uppgick till 8,0 procent (12,7)
  • Resultat efter skatt uppgick till 12,0 Mkr (21,2)
  • Resultat per aktie var 1,05 kr (1,85)
  • Kassaflödet efter investeringar uppgick till -3,0 Mkr (-0,7)

Koncernchefen Claes Seldebys kommenterar
Året inleddes något svagt när det gäller koncernens försäljning men med en stark återhämtning under februari och mars månad. Första kvartalet innebar totalt sett en svag tillväxt jämfört med föregående år. Det är framförallt den svenska marknaden som haft en positiv utveckling sedan föregående år.

Första kvartalet innebar en resultatförsämring jämfört med föregående år. Det sämre resultatet förklaras i huvudsak av tillfälligt högre produktionskostnader till följd av införandet av blyfria produkter. Arbetet med att identifiera effektiviseringsmöjligheter för att reducera kostnader i flertalet av våra funktioner fortsätter året ut.

Vi fortsätter med att investera i produktutveckling samt investerar ytterligare i säljresurser i våra nordiska marknader. Under innevarande år har vi ett stort antal nya produktlanseringar att presentera. Produkterna kommer att ligga i linje med vår strategi avseende hållbarhet, energieffektivisering samt teknik och design.

När det gäller andra investeringar så är det glädjande att den strategiska planen att växa med hjälp av förvärv verkställdes efter periodens utgång. Den 28 april förvärvades Damixa koncernen som är Danmarks ledande blandarföretag. I och med förvärvet stärker vi våra marknadsandelar i Norden och breddar produktsortimentet med ett tredje varumärke.

Damixa är ledande leverantör på den danska blandarmarknaden och väletablerat i Norden. Försäljningen uppgår till cirka 250 miljoner kronor och antalet anställda är drygt 100. Sortimentet har högt teknikinnehåll och förknippas med dansk design. Det täcker alla prissegment och de flesta behoven av blandare för hushåll och offentliga byggnader.

Rapporten i sin helhet återfinns på bolagets hemsida. www.ostnor.se

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Claes Seldeby, vd och koncernchef, +46 (0) 70-631 64 05
Anna-Carin Bjelkeby, ekonomi och finans direktör, +46 70-580 62 25

  
Ostnor bedriver försäljning, tillverkning samt produktutveckling av vattenkranar under de starka och väletablerade varu-märkena FM Mattsson, och Mora Armatur. Norden är företagets huvudmarknad. Under 2013 omsatte Ostnor 824 miljoner kronor och hade cirka 450 årsanställda. Verksamheten är koncentrerad till Mora i Sverige, där även huvudkontoret finns.