Delårsrapport januari-september 2022

Tredje kvartalet 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 422,7 Mkr (415,6), en ökning med 1,7 procent jämfört med tredje kvartalet 2021. Den organiska tillväxten uppgick till -1,1 procent.
  • EBITA uppgick till 49,6 Mkr (70,8) motsvarande en EBITA-marginal om 11,7 procent (17,0). Perioden påverkades av en kostnadsreducering om 1,1 Mkr (2,8) avseende en återbetalning av konsolideringsmedel från Fora. Föregående år belastades perioden med kostnader av engångskaraktär om 3,8 Mkr avseende dataintrång.
  • Resultat per aktie uppgick till 0,69 kr (1,15).
  • Kassaflöde efter investeringsverksamheten uppgick till 41,9 Mkr (89,5).

Januari-september 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 465,7 Mkr (1 335,4), en ökning med 9,8 procent jämfört med samma period 2021. Den organiska tillväxten uppgick till 5,0 procent.
  • EBITA uppgick till 234,6 Mkr (256,7) motsvarande en EBITA-marginal om 16,0 procent (19,2). Perioden påverkades av en kostnadsreducering om 7,7 Mkr (2,8) avseende återbetalning av konsolideringsmedel från Fora. Föregående år belastades perioden med kostnader av engångskaraktär om 8,2 Mkr avseende förvärvet av Aqualla Brassware Ltd samt dataintrång.
  • Resultat per aktie uppgick till 3,70 kr (4,30).
  • Kassaflöde efter investeringsverksamheten uppgick till 21,8 Mkr (109,0).

Väsentliga händelser under och efter kvartalet

  • Koncernen har förvärvat Aqua Invent i Lomma AB, som erbjuder vattenanalys och lösningar för att rena vatten, den 7 oktober.

VD KOMMENTERAR

En osäker omvärld och byggmarknad

Vi summerar ett tredje kvartal med en försäljning som uppgick till totalt 423 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning om 1,7 procent jämfört motsvarande kvartal 2021. EBITA-marginal för perioden uppgick till 12 procent och är en försvagning jämfört tredje kvartalet 2021, då marginalen uppgick till 17 procent. För årets första nio månader kan vi summera en tillväxt om knappt 10 procent och en rörelsemarginal om drygt 16 procent, som båda är över våra långsiktiga finansiella mål.

Vi kan konstatera en betydande svagare försäljning för flera av våra varumärken och i flera länder under det tredje kvartalet, som en följd av omvärldsläget med inflation, räntor och skenande energipriser. Efterfrågan har varit lägre, från både den professionella marknaden och den mer konsumentinriktade byggmarknaden. Det är den nordiska marknaden som försvagades tydligast, medan vi i den internationella uppvisar en fortsatt bra tillväxt där det finns utrymme att växa mer i de nischer vi valt. Koncernen möter framåt ett fjärde kvartal 2021 som var ovanligt starkt och i linje med övriga branschaktörer förväntar vi oss en fortsatt svagare marknad i det sista och fjärde kvartalet 2022 samt under 2023.

Den försvagade rörelsemarginalen är en effekt av framför allt högre kostnader inom försäljning och administration, jämfört tredje kvartalet 2021, vilka är medvetna beslut för att fortsätta att växa i både nya och befintliga kundsegment. I sammanhanget ska även nämnas att kostnaderna för försäljning och marknadsföring har varit på en ovanligt låg nivå under pandemin, vilket påverkar jämförelsen med tredje kvartalet 2021. Bruttomarginalen försvagas också under kvartalet och där kan vi konstatera att genomförda prisjusteringar har börjat balansera kostnadsökningarna. Vi har en bra kostnadskontroll i hela organisationen och arbetar aktivt med att parera för en lägre efterfrågan. Vi ser också mer normala ledtider från våra leverantörer, vilket ger oss bättre förutsättningar att sänka våra lagernivåer. Det är något vi kommer fortsätta att arbeta aktivt med de kommande kvartalen och som bidrar till ett starkare kassaflöde.

I denna osäkra omvärld känner vi oss trygga i vår långsiktiga strategi, med en väl fungerande organisation och med ett tydligt erbjudande till våra kunder. Hållbarhet och attraktiv design är centrala ledord och vi ser stor potential i våra energibesparande, beröringsfria produkter. Framöver sätter vi extra fokus på att arbeta nära våra kunder samt att ha en högre kostnadseffektivitet i organisationen.

Avslutningsvis är det väldigt roligt och spännande att vi tar helt nya positioner i marknaden genom förvärvet av företaget Aqua Invent, som vi presenterade i början av oktober. Genom förvärvet har vi nu ett kompetent och mycket motiverat team för att erbjuda kunder vattenanalys och lösningar för att rena vatten, så som vattenfilter, för privata brunnar och industrikunder. Vi är övertygade om att tillgången till rent vatten är en viktig framtidsfråga och det känns verkligen inspirerande och rätt att vi med vår långa erfarenhet gör denna breddning. I steg ett är ambitionen att vidareutveckla Aqua Invents affär i Sverige och i ett senare skede även i övriga Norden. Sammantaget ett nytt spännande steg i vår strategi att erbjuda kunderna hållbara och attraktiva produkter.