Delårsrapport januari-september 2021

Tredje kvartalet 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till 415,6 Mkr (355,4), en ökning med 16,9 procent jämfört med tredje kvartalet 2020. Den organiska tillväxten uppgick till 6,5 procent för tredje kvartalet.
  • EBITA uppgick till 70,8 Mkr (48,5) motsvarande en EBITA-marginal om 17,0 procent (13,6). Perioden belastades med kostnader av engångskaraktär om 3,8 Mkr avseende dataintrång hos Aqualla Brassware Limited.
  • Den förvärvade verksamheten Aqualla Brassware Ltd bidrog med 39,0 Mkr till nettoomsättningen samt 6,7 Mkr till EBITA.
  • Resultat per aktie uppgick till 3,45 kr (2,45).
  • Kassaflöde efter investeringar uppgick till 89,5 Mkr (74,6).

Januari-september 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 335,4 Mkr (1 140,2), en ökning med 17,1 procent jämfört med samma period 2020. Den organiska tillväxten uppgick till 11,8 procent för perioden.
  • EBITA uppgick till 256,7 Mkr (145,2) motsvarande en EBITA-marginal om 19,2 procent (12,7). Perioden belastades med kostnader av engångskaraktär om 8,2 Mkr (0) avseende förvärvet av Aqualla Brassware Ltd samt dataintrång.
  • Den förvärvade verksamheten Aqualla Brassware Ltd bidrog med 83,9 Mkr till nettoomsättningen samt 22,6 Mkr till EBITA.
  • Resultat per aktie uppgick till 12,90 kr (5,54). Rensat för förändringen av tilläggsköpeskilling för Hot Bath BV uppgick resultat per aktie föregående år till 7,41 kr.
  • Kassaflöde efter investeringar uppgick till 109,0 Mkr (115,2).

VD KOMMENTERAR

Ännu ett mycket starkt kvartal

Vi kan glädjas åt ett mycket starkt tredje kvartal. Försäljningen under kvartalet uppgick totalt till 416 Mkr, vilket är en ökning med 17 procent jämfört med tredje kvartalet 2020. EBITA för kvartalet förbättrades med hela 46 procent och uppgick till 71 Mkr, vilket motsvarar en EBITA-marginal på 17 procent och med ett mycket starkt kassaflöde som följd.

Försäljningen i våra länder utvecklades olika under kvartalet där vi såg en fortsatt stark efterfrågan mot den mer privata bostadsmarknaden. I Norden hade vi dock en något lägre försäljning i kvartalet jämfört med de nivåer vi uppnått under det första halvåret, men även jämfört med tredje kvartalet 2020. En del av förklaringen är att flera kunder byggde extra lager inför semestern som en följd av förväntade generella leveransstörningar i branschen. Försäljningen utanför Norden har fortsatt utvecklats mycket väl även under det tredje kvartalet. Extra glädjande har varit alla nya möjligheter via förvärvet av Aqualla Brassware Ltd som slutfördes tidigare i år, vilket gör att vi nu har en stark position att bygga vidare på i Storbritannien och Irland där vi sett en stark försäljning under kvartalet. Det visar också fördelarna för oss som koncern att ha en bättre balans med försäljning i fler länder.

Vi upplever en relativt hög aktivitetsnivå och ett stort förtroende från kunder i alla våra länder och ser positivt på den fortsatta efterfrågan på lång sikt. Försäljningsmässigt finns det dock anledning att förvänta sig en något lägre takt för privata bostäder att renovera sina badrum och kök. Detta eftersom samhällen öppnas upp igen efter en längre period med covid-19 restriktioner och avtagande ’hemestrande’. Vi har redan sett tecken på detta under kvartalet och det kan innebära en något tuffare marknad även under det kommande kvartalet.

Även det tredje kvartalet har präglats av många utmaningar i våra leveranskedjor. Det har varit fortsatt höga kostnadsnivåer på insatsvaror och transporter, samt svårigheter att få inleveranser i rätt tid. Detta har inneburit en del leveransförseningar till våra kunder och extra arbete internt. Vi förväntar oss fortsatt att ökade kostnader kommer att slå igenom på våra insatsvaror och transporter åtminstone året ut och in på nästa år. I dagsläget förväntar vi oss även fortsatta störningar i att få insatsvaror i rätt tid och mängd. Vi fortsätter att arbeta mycket nära våra kunder och leverantörer för att på bästa sätt hantera de högre kostnadsnivåerna och minimera leveransstörningar.

Vi är övertygade om att hållbara produkter med attraktiv design för badrum och kök är en fortsatt viktig framgångsfaktor för oss och våra kunder. Intresset för hållbara produkter och lösningar har under året ökat och vi kan erbjuda kunderna många fördelar med våra produkter. Vi fortsätter arbeta medvetet med dessa produktfrågor, men även att i vår värdekedja hela tiden försöka minska miljöbelastningen. Under kvartalet har vi genomfört förbättringar i vardagen med minskad användning av plast och energi samt smartare transportlösningar. Viktiga utmaningar och möjligheter som vi kommer att jobba mycket med även fortsättningsvis för att vara en hållbar partner till våra kunder och en hållbar arbetsplats.