Delårsrapport januari – september 2016

TREDJE KVARTALET 2016

  • Nettoomsättningen uppgick till 245,4 Mkr (261,8), en minskning med 6,3 procent jämfört med tredje kvartalet 2015.
  • Rörelseresultatet uppgick till 18,9 Mkr (18,8), vilket motsvarade en rörelsemarginal om 7,7 procent (7,2).
  • Resultat per aktie var 1,29 kr (1,26).
  • Kassaflödet efter investeringar uppgick till 30,1 Mkr (31,8).

JANUARI-SEPTEMBER 2016

  • Nettoomsättningen uppgick till 847,4 Mkr (842,8), en ökning med 0,5 procent jämfört med samma period 2015.
  • Rörelseresultatet uppgick till 80,6 Mkr (77,9), vilket motsvarade en rörelsemarginal om 9,5 procent (9,2).
  • Resultat per aktie var 5,36 (4,92).
  • Kassaflödet efter investeringar uppgick till 43,1 Mkr (63,4).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

  • Arto Almér utsedd till ny inköps- och logistikdirektör.

För ytterligare information, kontakta
Fredrik Skarp, VD och koncernchef. Telefon +46 (0)250-596405.
Anna-Carin Bjelkeby, Ekonomi- och finansdirektör. Telefon +46 (0)250-596225.

VD kommenterar

Stabil lönsamhet och starkt kassaflöde trots en oväntat svag start på det tredje kvartalet
FM Mattsson Mora Group utvecklas väl trots en utmanande början på det tredje kvartalet 2016. Nettoomsättningen för niomånadersperioden var i linje med föregående år, och minskade med 6,3 procent under det tredje kvartalet till följd av en svag utveckling under juli månad. En utveckling som inte fullt ut kompenserades under senare delen av kvartalet.

Den underliggande marknaden bedöms vara fortsatt stabil, och koncernens nya försäljnings- och marknadsorganisation arbetar med att förstärka varumärkespositionen på ett ännu mer träffsäkert sätt. Vi fokuserar särskilt på att förbättra effektiviteten, stärka produktutvecklingen samt förbättra lönsamheten i vår affär utanför de nordiska marknaderna.

FM Mattsson Mora Groups lönsamhet är alltjämt god. Rörelsemarginalen för niomånadersperioden 2016 var högre än föregående år och rörelseresultatet under det tredje kvartalet var i linje med samma period föregående år. Marginalen förbättrades i kvartalet som ett resultat av lägre kassationskostnader, delvis hjälpt av en fördelaktig valutaeffekt.

Min bedömning är att vi har goda möjligheter att öka både volymer och lönsamhet genom att fortsätta fokusera på försäljningsaktiviteter, ökad effektivitet i produktionen samt lägre inköpskostnader. Som ett led i att stärka oss i det arbetet rekryterade vi nyligen Arto Almér till en nyinrättad tjänst som inköp- och logistikdirektör. Han ingår i koncernledningen från och med oktober i år och kommer att ansvara för att utveckla bolagets varuförsörjning och leveransförmåga. Vår strategi är att stärka bolagets ställning i Norden och att därutöver ta en tydligare plats som nischaktör på utvalda marknader. Vi vill säkerställa att vi har rätt plattform att utgå från när vi tar nästa steg för koncernen.

FM Mattsson Mora Group tillverkar produkter som finns i varje hem. Vi ska fortsätta utveckla produkter som både proffs och konsumenter vill ha – utifrån en alltmer effektiv och kvalitetsstyrd koncern

FM Mattsson Mora Group bedriver försäljning, tillverkning samt produktutveckling av vattenkranar under de starka och väletablerade varumärkena FM Mattsson, Mora Armatur och Damixa med Norden som huvudmarknad. Koncernen har en omsättning som överstiger 1 miljard kronor och cirka 550 anställda. Verksamheten är koncentrerad till Mora i Sverige och Odense i Danmark.