Delårsrapport januari–september 2012

Tredje kvartalet

· Nettoomsättningen uppgick till 186,9 MSEK (203,5)
· Rörelseresultatet uppgick till 10,7 MSEK (4,4) inklusive engångsposter på -1,2 MSEK (-1,4)
· Rörelsemarginalen uppgick till 5,7 procent (2,2)
· Resultat efter skatt uppgick till 6,2 MSEK (0,8). Resultat per aktie var 0,54 SEK (0,07)
· Kassaflödet efter investeringar uppgick till 29,5 MSEK (7,8)

VD kommentar

Under det tredje kvartalet har efterfrågan på våra huvudmarknader varit fortsatt svag och vår omsättning minskade med 8,2 % jämfört med samma period föregående år. Vår bedömning är att vi behåller våra marknadsandelar.

Det påbörjade arbetet med kostnadsreduktion gav en besparing i kvartalet på 7,8 MSEK. Arbetet med ytterligare kostnadsreduktion pågår kontinuerligt. Rörelseresultatet uppgick till 10,7 MSEK (4,4) trots lägre volymer. Förbättringen förklaras i huvudsak av besparingsprogrammet ovan samt att 2011 års resultat för samma period belastades med marknadsvärdering av mässingskontrakt på -8,9 MSEK.

Våra aktiviteter för framtida produktutveckling ökar och är i linje med vår strävan att fortsatt ha ett av marknadens starkaste produktprogram. Vi intensifierar även marknadssatsningar inom samtliga våra tre geografiska segment.

Klicka här för rapporten i sin helhet

Kalendarium kommande rapporter:

Bokslutskommuniké 27 februari 2013

Årsstämma 7 maj 2013

Delår Kv. 1 8 maj 2013

Delår Kv. 2 29 augusti 2013