Delårsrapport januari-mars 2023

Första kvartalet 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 533,2 Mkr (496,6), en ökning med 7,4 procent jämfört med första kvartalet 2022. Den organiska tillväxten uppgick till 3,5 procent.
  • EBITA uppgick till 78,5 Mkr (94,3) motsvarande en EBITA-marginal om 14,7 procent (19,0). Perioden belastades med kostnader av engångskaraktär om 1,6 Mkr (0,0) avseende ett effektiviseringsprogram i Sverige.
  • Resultat per aktie uppgick till 1,25 kr (1,56).
  • Kassaflöde efter investeringsverksamheten uppgick till 39,8 Mkr (-29,1).

Väsentliga händelser under och efter kvartalet

  • Mellan februari och april har FM Mattsson Group genomfört ett effektiviseringsprogram som reducerar bemanningen i Sverige med cirka 20 tjänstemän. Inom programmet har vi valt att stärka organisationen inom de strategiskt viktiga områdena digitalisering och hållbarhet. Bedömningen är att programmet ska leda till årliga kostnadsbesparingar om cirka 10-12 miljoner kronor med början under andra kvartalet.

VD KOMMENTERAR

En bra start i en utmanande marknad

Försäljningen i det första kvartalet uppgick till 533 miljoner kronor, vilket innebär en tillväxt om 7,4 procent jämfört med motsvarande kvartal 2022 och med en EBITA-marginal om cirka 15 procent. Sammantaget en bra start på året beaktat den svagare avslutningen på 2022, det allmänna ekonomiska läget i omvärlden och att jämförande siffror för första kvartalet var på en hög nivå.

Vår försäljning utvecklades olika i de länder vi verkar och det är framför allt försäljningen i Sverige som utvecklades starkt. De främsta orsakerna till det är hög orderingång från stora kunder efter att ha dragit ner sina lagernivåer under avslutningen av 2022, samt att projektmarknaden fortsatt har en relativt hög aktivitetsnivå. Vi bedömer också att vår försäljning i Sverige stärks av den svenska valutan, jämfört med konkurrenter som inte har tillverkning i Sverige. Vår internationella affär uppvisade en svagare efterfrågan som en följd av det allmänna ekonomiska läget och med en högre andel försäljning till privatmarknaden där vi under en längre tid sett en nedåtgående trend till följd av svagare generell efterfrågan.

Det generella ekonomiska läget fortsätter att påverka våra kunder och vi bedömer en fortsatt lägre efterfrågan under kommande kvartal, där framför allt nybyggnation och renoveringar i privata badrum och kök är mest påverkad. Vi bedömer att vår höga närvaro inom kommersiella renoveringar till viss del kan balansera detta, men totalt sett är förväntan ett utmanande 2023 försäljningsmässigt. Därför fortsätter vi anpassa verksamhetens kostnader och genomför igångsatta initiativ kring reducerad bemanning i Sverige, lageranpassningar och generell kostnadsöversyn. Vi har under en längre tid arbetat med att anpassa lagernivåer och kan konstatera att vi behöver arbeta ytterligare med att få ner nivåerna, speciellt då de stora kostnadsökningarna påverkar lagervärdet parallellt med ett behov att bygga lager för nya produktlanseringar.

Under kvartalet har vi fortsatt att utveckla verksamheten för framtiden. En viktig milstolpe är invigningen av vårt nya huvudkontor och centrallager för Hotbath i Nederländerna, där vi nu har en toppmodern anläggning för att klara av fortsatt tillväxt. I mars fanns även Hotbath på plats på den stora branschmässan ISH i Frankfurt. En på flera sätt lyckad mässa med nya affärskontakter och presentation av den uppdaterade rostfria blandarserien Archie med attraktiv design och flera hållbarhetsfördelar. Som ett led i vår strävan att kombinera attraktiv design med hållbara produkter har vi under kvartalet certifierat våra Aqualla blandare med lägre vattenflöden för att möta kundernas efterfrågan av mer hållbara produkter och enligt kriterierna för Unified Water Label.

Sammantaget summerar vi ett första kvartal som i en osäker omvärld uppvisar en växande försäljning och en lönsamhet i nivå med våra långsiktiga mål, vilket är ett glädjande kvitto på en väl fungerande organisation med engagerade medarbetare och kunder som uppskattar det vi erbjuder.