Delårsrapport januari – mars 2018

FÖRSTA KVARTALET 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till 280,1 Mkr (291,5), en minskning med 3,9 procent jämfört med första kvartalet 2017.
  • Rörelseresultatet minskade till 16,8 Mkr (32,0). Rörelseresultatet motsvarade en rörelsemarginal om 6,0 procent (11,0). Kvartalet belastades inte med några kostnader av engångskaraktär (3,9 Mkr föregående år).
  • Resultat per aktie var 0,98 kr (2,11).
  • Kassaflöde efter investeringar uppgick till -0,2 Mkr (-16,8).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER KVARTALET

  • Den 1 februari 2018 tillträdde Martin Gallacher som ekonomi- och finansdirektör.
  • En uppdatering av det preliminära resultatet för första kvartalet offentliggjordes den 13 april.


vd kommenterar

Svag inledning – flera offensiva initiativ
Inledningen på det nya året var svagare än föregående år, vilket vi kommunicerade till marknaden redan den 13 april. FM Mattsson Mora Groups nettoomsättning under det första kvartalet 2018 uppgick till 280 Mkr, en minskning med 3,9 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Det är vi inte nöjda med.

Som vi sagt tidigare ser vi både hård konkurrens, men också olika makroekonomiska faktorer som påverkar oss. Vi får olika signaler från våra marknader, följer utvecklingen noga och vidtar tydliga initiativ på både kostnads- och intäktssidan för att nå våra strategiska mål.

Omställningar påverkar effektiviteten
Rörelseresultatet för kvartalet landade på 16,8 Mkr jämfört med ett rörelseresultat på 32,0 Mkr året innan. Det beror till viss del på lägre försäljningsvolymer och produktionstakt. Samtidigt under kvartalet har vi haft flera kostnadsslag som har ökat. Det som har påverkat mest är större försäljningskostnader till följd av ökade marknadsaktiviteter, negativa valutakursdifferenser samt högre mässingspriser. Vi har alltjämt stort fokus på att vidareutveckla vår interna effektivitet och förbättringsarbete.

Satsningar på marknad och försäljning
Samtidigt som det första kvartalet var svagare försäljningsmässigt satte vi i det närmaste rekord i antalet marknadsinitiativ – satsningar som väntas stärka vår position framåt.

Vi har stärkt organisationen inom marknad och försäljning, med fler säljare och ökad närvaro i mässor. Vi fick till exempel ett väldigt positivt mottagande av kunder och andra besökare, på branschens stora mässa Nordbygg i april.

I mars lanserade vi ett nytt hållbarhetsinitiativ under namnet ”Vatten med omtanke”. Målet är att öka kunskapen om hur man kan använda smarta lösningar för att spara både energi och vatten samt säkerställa rent vatten.

Under kvartalet startade vi också ett innovationsprojekt med Telia kring framtidens vattenlösningar genom uppkopplade blandare. Detta ger våra kunder helt nya möjligheter att jobba smartare och minska vattenförbrukningen.

I april inleddes ett exklusivt samarbete med det Lundabaserade teknik- och innovationsbolaget Watersprint som tillverkar produkter för vattenrening – också som ett led i att erbjuda våra kunder miljö- och hälsosmarta produkter.

Inom våra tre varumärken skedde flera initiativ under och direkt efter kvartalet.

  • Mora Armatur var representerad på möbelmässan i Älvsjö, där vi tillsammans med inredaren Mija Kinning presenterade Mora One och samarbetet med Tomas Sandell i ett nytt sammanhang.
  • I februari lanserade FM Mattsson ett uppgraderat kopplingssystem. Det nya kopplingssystemet är typgodkänt mot en mängd rörfabrikat och är en del i vår satsning på att underlätta för rörmokarna och även fungera som rådgivare med en hög servicenivå.
  • Damixa lanserade den helt nya Silhouet-serien, framtagen tillsammans med Halskov & Dalsgaard Design, med vattenkranar för kök och badrum samt ett duschsystem med flera smarta funktioner som ökar komforten och sparar vatten och energi.

Framtid
Sammantaget konstaterar vi att starten varit svagare än väntat, vi blickar framåt och arbetar för att stärka utvecklingen och nå våra uppsatta mål. Alla nyheter som presenterats under kvartalet har fått ett bra initialt mottagande och syftar till att stärka våra marknadspositioner. Samtidigt ökar vi takten ytterligare för att förbättra vår interna effektivitet

För ytterligare information, kontakta
Fredrik Skarp, vd och koncernchef. Telefon +46 (0)250-596405.

Martin Gallacher, ekonomi- och finansdirektör. Telefon +46 (0)250-596225.
Patrik Linzenbold, IR-chef. Telefon +46 708 252630.

Denna information är sådan information som FM Mattsson Mora Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggörande den 4 maj 2018 kl. 08.00.

FM Mattsson Mora Group bedriver försäljning, tillverkning samt produktutveckling av vattenkranar under de starka och väletablerade varumärkena FM Mattsson, Mora Armatur och Damixa. Norden är koncernens huvudmarknad. Koncernen omsätter över 1 miljard kronor och har över 500 anställda. Bolagets B-aktie är sedan den 10 april 2017 noterad på Nasdaq Stockholm.