Delårsrapport januari – mars 2017

FÖRSTA KVARTALET 2017

  • Nettoomsättningen uppgick till 291,5 Mkr (298,6), en minskning med 2,4 procent jämfört med första kvartalet 2016.
  • Rörelseresultatet uppgick till 32,0 Mkr (38,1), vilket motsvarade en rörelsemarginal om 11,0 procent (12,8). Kvartalet belastades med kostnader av engångskaraktär om 3,9 Mkr (0).
  • Resultat per aktie var 2,11 kr (2,46).
  • Kassaflödet efter investeringar uppgick till -16,8 Mkr (-8,3).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

  • Styrelsens fattade den 10 mars beslut om att ansöka om notering vid Nasdaq Stockholm. Den 22 mars erhölls ett godkännande från Bolagskommittén vid Nasdaq Stockholm.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS SLUT

  • Den 10 april noterades bolagets B-aktie på Nasdaq Stockholm och i samband med noteringen genomfördes en nyemission om 2 000 000 B-aktier motsvarande 136 miljoner kronor.
  • Peter Wennerstein, Director of Sales Nordic and marketing FM Mattsson and Mora, lämnar sin roll för att gå över till en av bolagets samarbetspartners.

VD kommenterar

Stabilt och starkt

När FM Mattsson Mora Group rapporterade sin bokslutskommuniké för år 2016 påminde vi om att vi kommer att ha starka jämförelsetal att möta under första halvåret 2017 jämfört med den starka inledningen av 2016. Med facit i hand blev det första kvartalet i linje med våra förväntningar, och koncernen rapporterade en stabil försäljningsutveckling och solid lönsamhet. Vi nådde en nettoomsättning på 292 Mkr jämfört med 299 Mkr året innan, medan rörelseresultatet uppgick till 32 Mkr, vilket var det vårt näst bästa kvartal någonsin, jämfört med 38 Mkr ett år tidigare.

Försäljning i linje med förväntan

Omsättningen var något lägre under kvartalet jämfört med motsvarande period 2016 då försäljningen fortfarande var positivt påverkad av den genomförda förändringen av ROT-avdraget som aviserades under 2015 och som trädde i kraft 1 januari 2016. Vi är övertygade om att marknadsutvecklingen över tid är positiv, även om det på kort sikt kan bli en fortsatt svag utveckling jämfört med den starka inledningen på 2016.  

Bryter vi ned försäljningssiffrorna ser vi att det är den svenska marknaden som är motorn, medan vi brottas med att hitta rätt nycklar för att öka takten internationellt. Vårt fokus är att stärka FM Mattsson Mora Group som nischspelare på utvalda marknader, och vår uppgift är att säkerställa att vi har en organisation som kan göra det möjligt.

Stabilt resultat

Resultatmässigt påverkades utfallet under kvartalet av de något lägre volymerna och kostnader relaterade till börsnoteringen. Samtidigt är det glädjande att se att vårt kvalitetsarbete ger resultat och att vår interna effektivitet var på en mer stabil nivå.

Under kvartalet fortsatte vi att lansera intressanta nyheter på marknaden inom alla våra tre varumärken. Nya varianter inom FM Mattssons Tronic och Siljan, Damixa Pine och Thermixa lanserades samt det efterlängtade samarbetet med Thomas Sandell; produktlinjen Mora One.

Framgångsrik börsnotering

Efter kvartalets slut fick jag äntligen äran att klinga i börsklockan när FM Mattsson Mora Group noterades på Nasdaq Stockholm den 10 april 2017. Erbjudandet med en nyemission rönte mycket stort intresse bland såväl institutionella investerare som allmänhet. Erbjudandet blev kraftigt övertecknat. Vi hälsar alla nya aktieägare välkomna och är lite extra glad över att så många medarbetare valde att visa sitt intresse och stöd genom att teckna sig i erbjudandet – det ger en särskilt positiv känsla att gå till jobbet.

Nu har vi således över fyratusen nya ägare och en påfylld kassa som motiverar oss till att driva och leverera ett framgångsrikt tillväxtarbete. FM Mattsson Mora Group ska stärka sin ställning på hemmamarknaden i Norden och bli en attraktiv nischaktör internationellt. Vi ska bygga på de attraktiva varumärken vi har och genomföra selektiva förvärv då vi ser bra möjligheter. Vår ambition är vidare att fortsätta ha aktieägarvärde i fokus. Välkomna ombord.

För ytterligare information, kontakta
Fredrik Skarp, VD och koncernchef. Telefon +46 (0)250-596405.
Anna-Carin Bjelkeby, Ekonomi- och finansdirektör. Telefon +46 (0)250-596225.

Patrik Linzenbold, IR direktör. Telefon +46 708 252630.

Denna information är sådan information som FM Mattsson Mora Group aktiebolag är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 maj 2017 kl. 16.30.

FM Mattsson Mora Group bedriver försäljning, tillverkning samt produktutveckling av vattenkranar under de starka och väletablerade varumärkena FM Mattsson, Mora Armatur och Damixa. Norden är koncernens huvudmarknad. Koncernen omsätter över 1 miljard kronor och har över 550 anställda. Bolagets B-aktie är sedan den 10 april 2017 noterad på Nasdaq Stockholm.